• FAQ
 • FAQ

  Hier leest u de meest gestelde vragen en bijhorende antwoorden over de versterking van de Grebbedijk. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via grebbedijk@vallei-veluwe.nl.

  Nut en noodzaak

  Waarom versterkt het waterschap de Grebbedijk?

  De dijk voldoet op dit moment aan de eisen die zijn gesteld bij de laatste keuring van de dijken. Uit het onderzoek ´Veiligheid Nederland in Kaart´ kwam echter naar voren dat de dijk niet voldoet aan de eisen die in de toekomst aan de dijk worden gesteld. Momenteel wordt een nadere bekeken op welke punten de dijk kan bezwijken. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de hoogte en sterkte (macrostabiliteit). Speciale aandacht gaat uit naar ‘piping’. Bij ´piping´ stroomt er water onder de dijk door en wordt de stabiliteit van de dijk ondermijnd. Als dat op grote schaal gebeurt kan de dijk als het ware inzakken. Onderstaande tekeningen verduidelijken de bezwijkmechanismen.

  Welke schade treedt op bij een dijkdoorbraak?

  schade

  Bij een doorbraak van de Grebbedijk overstroomt nagenoeg de gehele Gelderse Vallei. Hierbij kunnen waterdieptes tot 4 meter ontstaan nabij Veenendaal met het risico op dodelijke slachtoffers. Een dergelijke overstroming heeft ook grote economische en maatschappelijke gevolgen. De directe economische schade is becijferd op 10 miljard euro. De totale schade is berekend op € 27 miljard, rekening houdend met de belangrijke infrastructuur (spoorlijnen, A1 en A12) die Oost- en West-Nederland verbindt. Zie onderstaand kaartje voor de overstromingsrisico’s van de Grebbedijk.

  Wat is het probleem bij de Grebbedijk?

  De dijk voldoet op dit moment aan de eisen die zijn gesteld bij de laatste keuring van de dijken. Uit het onderzoek ´Veiligheid Nederland in Kaart´ kwam echter naar voren dat de dijk niet voldoet aan de eisen die in de toekomst aan de dijk worden gesteld. Momenteel wordt een nadere bekeken op welke punten de dijk kan bezwijken. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de hoogte en sterkte (macrostabiliteit). Speciale aandacht gaat uit naar ‘piping’. Bij ´piping´ stroomt er water onder de dijk door en wordt de stabiliteit van de dijk ondermijnd. Als dat op grote schaal gebeurt kan de dijk als het ware inzakken. Onderstaande tekeningen verduidelijken de bezwijkmechanismen.

  piping
  macro instabiliteit

  Locatie

  Waar moet de dijk versterkt worden?

  Het plangebied loopt vanaf het begin van de Veerweg in Wageningen, via de haven tot aan de Blaauwe Kamer in Rhenen. Zie onderstaande kaart. Het moet nog precies duidelijk worden op welke exacte locaties en met welke methode de dijkversterking noodzakelijk is.

  overzichtskaart

  Gaat de dijk en zijn omgeving er heel anders uitzien?

  Samen met onze bestuurlijke partners en de omgeving denken we over scenario’s. We kunnen nu nog niet zeggen hoe de Grebbedijk er straks uit gaat zien. Wel is het de ambitie dat de versterking meerwaarde biedt voor natuur, recreatie en verkeersveiligheid.

  Versterking

  Welke mogelijkheden zijn er om de dijk te versterken?

  Afhankelijk van de precieze opgave, de beschikbare financiële middelen en locatie waar de versterking moet plaats vinden, zijn verschillende oplossingsrichtingen denkbaar. Dit wordt geïllustreerd met onderstaand plaatje. oplossingen versterking.

  oplossingen

  Behalve de dijkversterkingsmogelijkheden zijn er wellicht ook mogelijkheden om de waterstand te verlagen (“ruimte voor de rivier-maatregelen”) door het uitgraven van de rivier of de uiterwaarden. Of bijvoorbeeld door een geul er bij te graven. Welke we gaan toepassen op de Grebbedijk weten we nog niet. Wellicht zijn er creatieve oplossingen mogelijk.

  Welke andere projecten worden meegenomen in de dijkversterking?

  Naast veiligheid willen we ook de ruimtelijk kwaliteit verbeteren; natuur, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur en economie. Samen met de omgeving kijken we hoe we dit het beste kunnen doen. Het waterschap is verantwoordelijk voor de versterkingsopgave. De overige ambities dienen gefinancierd te worden door de overige partners.

  Planning

  Wanneer weten we wat er precies gaat gebeuren?

  Tot 2020 inventariseren we alle eisen en wensen voor respectievelijk de dijkversterking en de ruimtelijke kwaliteit. Zodra we alle eisen, wensen en ambities geïnventariseerd hebben, kunnen we een aantal scenario’s uitwerken. Deze worden beoordeeld op veiligheid, financiën en de ingebrachte ambities en wensen. Tussen 2021 en 2022 kiezen we een voorkeursalternatief en werken we dit verder uit.

  Wanneer wordt de dijk versterkt?

  De dijkversterking staat gepland voor 2023 en 2024.

  Wanneer moet de dijkversterking gereed zijn?

  De deadline is gesteld op eind 2024. Het behalen van deze deadline is van belang voor het verkrijgen van de financiering van het project.

  Participatie

  Hoe kan de omgeving meedenken met de dijkversterking?

  Het waterschap organiseert informatieavonden voor de omgeving. Deze worden vermeld op deze website en via de digitale nieuwsbrief. Hebt u een idee? Lees hier hoe u kunt meedenken. Ook is er een Dijkdenkers groep opgericht met een vertegenwoordiging van belangen, zoals o.a. ondernemers, bewoners, natuur- en historische verenigingen. Zij denken mee over nieuwe recreatieve functies en nieuwe creatieve invullingen voor de dijk. Met altijd veiligheid als uitgangspunt.

  Waarover kan de omgeving meedenken?

  Dat de dijk versterkt moet worden staat vast. Wel kan de omgeving meedenken over de oplossingsrichtingen, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het vergroten van de leefbaarheid van de omgeving en de communicatie rondom het project.

  Wat doen jullie met idee├źn van de omgeving?

  We verzamelen zo veel mogelijk input. We kijken welke ideeën haalbaar zijn en we die verwerken we in scenario’s. Uiteindelijk kiezen we samen met de omgeving, bestuurders en het Rijk een voorkeursalternatief.

  Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen?

  Houd deze website in de gaten en schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Like ook de Facebook pagina en volg ons op Twitter en Instagram.

  Organisatie

  Werkt alleen het waterschap Vallei en Veluwe aan de Grebbedijk?

  Het waterschap werkt binnen het “hoogwaterbeschermingsprogramma’, dat op haar beurt onderdeel is van het Deltaprogramma. Voor de Grebbedijk is in principe het waterschap alleen verantwoordelijk voor de waterveiligheid. Met haar partners provincie Utrecht, Gelderland, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat wordt echter onderzocht op welke wijze ook andere ambities gerealiseerd kunnen worden.

  Provincie Gelderland
  De provincie Gelderland wil de veiligheid gewaarborgd hebben, de regio versterken en heeft de ambitie ruimtelijke kwaliteit aan het gebied toe te voegen vooral in verbinding met natuur.

  Provincie Utrecht
  De provincie Utrecht wil de veiligheid gewaarborgd hebben en ziet kansen voor behoud en versterking van natuur en cultuurhistorie.

  Gemeente Wageningen
  De gemeente Wageningen heeft de ambitie om de infrastructuur op en aan de dijk te verbeteren en natuur en recreatie in samenhang te versterken.

  Rijkswaterstaat
  Rijkswaterstaat wil de doorstroom van rivieren vergroten en de waterkwaliteit verbeteren.

  Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer heeft als doel om de natuurontwikkeling in het rivierengebied te herstellen.

  Meedenken

  Hebt u een idee voor de versterking of de recreatieve invulling van de dijk?

  Denk mee

  Foto's

  Deel uw foto van de Grebbedijk met ons. De mooiste foto's zetten wij op deze website.

  Foto insturen

  Verhalen

  Wat is uw verhaal, herinnering of anekdote over de dijk? Deel het met ons en anderen.

  Verhaal insturen

  Inschrijven Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer

  Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met grebbedijk@vallei-veluwe.nl