Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Actueel

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle ontwikkelingen en mediaberichtgeving over de versterking van de Grebbedijk en de herinrichting van het gebied.

Nieuwsberichten

 • 13.11.19

  Veilige en beleefbare Grebbedijk komt dichterbij

  De eerste stap ter voorbereiding op het definitieve voorkeursalternatief van de Grebbedijk is gezet. Het ontwerp voor de dijk en het omliggende gebied staat in het concept voorkeursalternatief (VKA) op hoofdlijnen omschreven. Gemeente Wageningen, provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe zijn aan zet om het concept-VKA vast te stellen.

 • 31.10.19

  Junior Dijkdenkers op bezoek

  Leerlingen van groep 5-8 van de G.J. van den Brinkschool fietsen op een zonnige en frisse oktoberdag langs de dijk. Op pad met Lucy van project gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Nieuwsgierige koppies, slimme vragen en creatieve ideeën. 

 • 07.10.19

  Bijeenkomst Dijkdenkers

  Woensdag 25 september kwamen de dijkdenkers voor de laatste keer in de verkenningsfase bijeen. Het projectteam presenteerde het concept voorkeursalternatief zoals ze dat aan de bestuurders op 14 oktober voorlegt. 

 • 29.08.19

  Stand van zaken in voorbereiding naar het voorkeursalternatief

  Na de presentatie van de zes mogelijke oplossingsrichtingen en drie kansrijke alternatieven werkte het projectteam van de Grebbedijk in de eerste helft van 2019 toe naar een concept voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief is de laatste stap ter voorbereiding op het dijkontwerp bevat zowel verschillende gebiedsopgaven en ambities als oplossingen voor de dijkversterkingsopgave.

 • 19.06.19

  Dijkdenkers denken over effectenbeoordeling

  Op woensdag 22 mei kwamen de Dijkdenkers van de Grebbedijk bij elkaar. Ingenieursbureau Lievense presenteerde de effectbeoordeling van de drie kansrijke alternatieven voor de dijkversterking. Deze kansrijke alternatieven bevatten ieder een verschillend dijkontwerp waardoor zij een verschillend effect hebben op thema's zoals milieu, verkeer, et cetera.

 • 18.04.19

  Inloopbijeenkomst 3KA voor omwonenden en perceelseigenaren

  Op woensdag 17 april 2019 ging het projectteam van de Grebbedijk in gesprek met omwonenden en eigenaren van percelen direct aan de dijk. Tijdens deze inloopbijeenkomst liet het team de stand van zaken van de drie kansrijke alternatieven zien.

 • 16.04.19

  PPO Medewerkers bezoeken Grebbedijk

  Voor de zesde keer op rij organiseert de afdeling Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) van Rijkswaterstaat haar jaarlijkse medewerkersdag. PPO verzorgt het onderhoud van onder andere wegen, waterwegen, bruggen en meer door het hele land. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid, de balans tussen schakels, kennis en vakmanschap. De Grebbedijk was één van de gastlocaties en mocht circa 30 PPO'ers ontvangen.

 • 16.04.19

  Team Grebbedijk op Dijkwerkersdag

  Op donderdag 11 april was het projectteam van de Grebbedijk aanwezig op de Dijkwerkersdag. De Dijkwerkers is een platform van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), opgezet om kennis en kunde op het gebied van dijken en dijkversterking te delen. Rijkswaterstaat en alle waterschappen zijn hieraan verbonden. De Dijkwerkersdag stond in het teken van zoeken naar nieuwe inspiratie, inzichten, verbindingen en innovaties.

 • 27.03.19

  Aanpak risico bij de Grebbedijk

  Zandvoerende wellen vormen een risico voor de Grebbedijk. Bij hoogwater op de Nederrijn ontstaan wellen binnendijks. Enkele hiervan voeren zand mee. Door het meevoeren van zand kunnen holle ruimten onder de dijk ontstaan waardoor de dijk ondermijnd wordt. Dit verschijnsel noemen we piping.De Grebbedijk wordt in 2023 verbeterd  ompiping te voorkomen. Voor de periode van 2018 – 2023 brengt het waterschap ontlastbronnen (reliefwells) aan om de kans op piping tijdelijk al te verminderen. Na 2023 worden definitieve dijkverbetermaatregelen tegen piping uitgevoerd. Het nemen van maatregelen bij een afgekeurde dijk is onze wettelijke taak. 

 • 31.01.19

  Bodemonderzoek januari 2019

  Het projectteam van de Grebbedijk werkt samen met de omgeving aan de opgave van de dijkversterking en gebiedsambities. In het kader van dit project moet er op de Grebbedijk bodemonderzoek uitgevoerd worden.

 • 20.12.18

  Voortgang Grebbedijk

  De afgelopen weken was én de komende tijd is het projectteam van de Grebbedijk volop in beweging. Vooral de verdiepingsslag van de drie kansrijke alternatieven en voorbereidingen vergen nu optimalisatie.

 • 03.10.18

  Constructieve informatiebijeenkomst 26 september

  Op woensdag 26 september presenteerde het projectteam van de Grebbedijk de drie kansrijke alternatieven in concept-vorm in Theater Junushoff. De grote foyer van het theater vulde zich met ruim 120 geïnteresseerden.

 • 18.09.18

  Vogelexcursie KNNV is groot succes

  Op zaterdag 15 september organiseerde KNNV Vereniging voor Veldbiologie een vogelexcursie op en om de Grebbedijk. De excursie was een daverend succes met een grote groep deelnemers en een mooie organisatie. Onder leiding van gids Linus wandelden de deelnemers langs de dijk en kregen zij tekst en uitleg over de verschillende vogelsoorten die in het gebied leven. En dat zijn er nogal wat.

 • 11.09.18

  Dag van de Grebbedijk

  Op zaterdag 20 oktober organiseert het projectteam voor de derde keer de Dag van de Grebbedijk met een informatiemarkt in de Binnenstadswinkel én rondvaarten over de Nederrijn.

 • 11.09.18

  Informatiebijeenkomst 26 september

  Op woensdag 26 september is er een open informatiebijeenkomst in Theater Junushoff over de drie kansrijke alternatieven voor de Grebbedijk.

 • 26.07.18

  Drie kansrijke alternatieven krijgen vorm

  Het projectteam van de Grebbedijk neemt de volgende stap in het proces; de drie kansrijke alternatieven zijn in concept-vorm bekend. De dijkversterkingsopgave en zoektocht naar ruimte voor andere ambities krijgen zo steeds meer vorm.

 • 24.07.18

  Meer bekend over dijkversterking

  Het startpunt voor het project Grebbedijk is de noodzakelijke verbetering van de dijk. Het projectteam heeft de afgelopen maanden grondonderzoeken laten doen die nauwkeuriger de sterkte van de huidige dijk en de noodzakelijke maatregelen in kaart brengen. Eind juni 2018 verschenen de twee rapporten die meer inzicht geven in de maatregelen die genomen moeten worden om de dijk te verstevigen.

 • 14.06.18

  Rik Eweg voorzitter Grebbedijkdenkers

  Rik Eweg, voormalig wethouder van de gemeente Wageningen, is woensdag 13 juni benoemd tot voorzitter van de Grebbedijkdenkers. Als voorzitter van de dijkdenkers maakt hij vanaf heden deel uit van het bestuurlijk overleg tussen de zes overheidspartners die samen onderzoek doen naar de toekomst van de Grebbedijk en de omgeving. Met zijn benoeming willen de betrokken overheden de onafhankelijkheid van de dijkdenkers en hun inspraak op de plannen waarborgen.

 • 30.05.18

  Inloop NRD op dinsdag 5 juni

  In de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) staat de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de gebiedsontwikkeling bij de Grebbedijk. Onder andere wordt er in beschreven welke onderzoeken er gaan plaatsvinden. Het  is de eerste fase in het proces dat leidt tot de Milieueffectrapportage (MER).De NRD ligt van 3 mei tot met 13 juni 2018 ter inzage. Op dinsdag 5 juni tussen 16.00 uur en 19.30 uur zijn medewerkers van het project Grebbedijk beschikbaar  om vragen te beantwoorden en te helpen bij het schrijven van een inspraakreactie. Dat is op het adres Grebbedijk 57 (naast roeivereniging ARGO).

 • 02.05.18

  Notitie Reikwijdte en Detail gebiedsontwikkeling Grebbedijk in inspraak

  De Grebbedijk staat met hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om te zorgen dat de dijk in 2024 voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Samen met omwonenden,gebruikers en partners in het gebied wordt verkend of toekomstige veiligheidsmaatregelen kunnen samengaan met de verbetering van ruimtelijke kwaliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur en economie.

 • 01.05.18

  Natuurontwikkeling Plasserwaard tegelijk met versterking Grebbedijk

  Niet in 2020 maar uiterlijk in 2025 mag de natuurontwikkeling in de Plasserwaard bij Wageningen worden afgerond. Staatsbosbeheer heeft uitstel gekregen zodat de ontwikkeling kan samenvallen met de werkzaamheden aan de Grebbedijk. Hiermee komt het ministerie van LNV tegemoet aan de wens om projecten bij de Grebbedijk in samenhang te bekijken en zoveel mogelijk tegelijkertijd uit te voeren.

 • 04.04.18

  Junior Dijkdenkers op de Grebbedijk

  Op dinsdag 3 april bezochten leerlingen van groep 7/8 van OBS De Wereld de Grebbedijk. Met omgevingsmanager Ralph sprongen zij op de fiets en ontdekten zij wat de dijk precies doet, welke bijzondere waarden er op en om de dijk zijn en wat de dijkversterkingsopgave inhoudt.

 • 04.04.18

  Verbetering Grebbedijk gaat nieuwe fase in

  Het project Grebbedijk, voor verbetering van de dijk en een nieuwe inrichting van het gebied, gaat een nieuwe fase in. De afgelopen maanden hebben omwonenden, bedrijven, verenigingen, diverse belangengroepen en de inwoners van Wageningen meegedacht over invullingen van het gebied. Daaruit kwamen zes oplossingsrichtingen voort. De komende maanden vinden diverse onderzoeken plaats die tot drie kansrijke varianten leiden. 

 • 23.03.18

  Dijkdenkers formuleren advies aan bestuurders

  Woensdag 21 maart kwamen de Dijkdenkers opnieuw bijeen om zich te buigen over de zes oplossingsrichtingen voor de Grebbedijk en de omgeving. Op 24 januari werden deze in Junushof aan een breed Wagenings publiek voorgelegd, en de toen gemaakte opmerkingen zijn in de afgelopen weken verwerkt in een nieuwe versie. De Dijkdenkers bogen zich nog eens over de kaarten, en formuleerden adviezen voor de stuurgroep Grebbedijk.

 • 30.01.18

  Veel belangstelling voor mogelijke oplossingsrichtingen Grebbedijk

  De mogelijke oplossingsrichtingen voor het verstevigen van de Grebbedijk kunnen rekenen op veel belangstelling. Dat bleek opnieuw tijdens de informatieavond op 24 januari in de Junushoff in Wageningen waar alle betrokken konden reageren op mogelijke oplossingen voor de uitvoering van de dijkverbetering.

 • 23.01.18

  Dijkdenkersbijeenkomst 17 januari 2018

  Op woensdag 17 januari hadden de Dijkdenkers een bijzonder goede bijeenkomst. De opkomst was hoog én er waren nieuwe Dijkdenkers aanwezig. Iets waar we ontzettend blij mee zijn! Tijdens deze avond dachten we inhoudelijk na over de concepten voor de mogelijke oplossingsrichtingen.

 • 15.01.18

  Informatieavond 24 januari: ontwikkelrichtingen

  Waterschap Vallei en Veluwe houdt op 24 januari een informatiebijeenkomst voor iedereen die wil meedenken over de ontwikkelrichtingen voor de versterking van de Grebbedijk. De dijkversterking wordt door de gebiedspartijen gezamenlijk aangegrepen om breed te kijken naar kansen voor het gebied.

 • 12.01.18

  Concept zes mogelijke oplossingsrichtingen

  Tijdens de informatieavond op 24 januari worden de "concept zes mogelijke oplossingsrichtingen" gepresenteerd. Deze mogelijke oplossingsrichtingen zijn de tweede fase in het ontwerpproces om tot een plan voor de Grebbedijk te komen. De eerste stap betrof het opstellen van de bouwstenen. Hierna gaan we naar drie kansrijke alternatieven om toe te werken naar een voorkeursalternatief.

 • 22.12.17

  Onderzoek naar waterdruk op de dijk

  Het winterse weer van afgelopen week zorgt voor smeltwater in de rivieren van Nederland. Ook bij de Grebbedijk uit zich dit door hoog water. Om nauwkeuriger de veiligheidsopgave van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op en rond de dijk nodig. Sinds half november 2017 zijn hiervoor verschillende onderzoeken in gang gezet. Het hoog water van dit moment kan in het onderzoek goed meegenomen worden. 

 • 12.12.17

  Dijkdenkersbijeenkomst 29 november 2017

  Op woensdag 29 november jl., tussen de roei lessen en studenten door, verzamelen de dijkdenkers zich bij Watersportvereniging Argo. De dijkdenkers worden welkom geheten door Ronald Löhr, projectmanager, van het project. Vanavond staat in het teken van de grondonderzoeken, ateliersessies en de voorlopige denkrichtingen voor de Grebbedijk. Veel informatie om te delen. Lees meer en download het verslag en de presentatie. 

 • Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk
  06.11.17

  Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk

  De waterschappen in Nederland werken aan de dijken van de toekomst. De Grebbedijk en de wijze waarop de omgeving en de Dijkdenkers een rol spelen bij de plannen, wordt gebruikt als voorbeeld.Bovendien prachtige beelden van de dijk vanuit lucht.

 • 26.10.17

  Grondonderzoek op de Grebbedijk

  Om nauwkeuriger de veiligheidssituatie van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op de dijk nodig. Ingenieursbureaus Lievense CSO-Fugro doet daarom in opdracht van het waterschap grondonderzoek op en nabij de dijk. De onderzoeken starten half november 2017 tot en met december 2017. In die periode kan het verkeer daar wat hinder van ondervinden.

 • 23.10.17

  Bouwstenen voor de versterking van de dijk én de omgeving

  Om de versterking van de Grebbedijk zo goed mogelijk te benutten, wordt vooraf nagedacht over de dijk en de kansen voor de omgeving. De samenwerkende partners maakten daarom deze zomer bouwsteenstudies. Deze bouwstenen belichten ieder een bepaald thema, bijvoorbeeld waterveiligheid, natuur of recreatie. 

 • 19.10.17

  Geslaagde tweede editie!

  Bijna een jaar na de eerste editie vond zaterdag 23 september de tweede Dag van de Grebbedijk plaats. Behalve aandacht voor de dijkversterking zat de dag vol met activiteiten. De dijkbeheerders vertelden in de tent over het dagelijks werk en wat er gebeurt bij hoog water. Maar ook kon je een roeiworkshop volgen of leren wat eetbaar van de dijk. In de zon speelden kinderen met de waterbaan. Kijk snel verder voor meer foto’s van de Dag van de Grebbedijk 2017.  

 • Bekijk hier de animatie over de Grebbedijk!
  16.10.17

  Bekijk hier de animatie over de Grebbedijk!

  Een animatie over de manier waarop iedereen die dat wil kan meedenken over de Grebbedijk. Zie waarom dit belangrijk is en wat u kunt doen.

 • 02.10.17

  Budget voor versterking Grebbedijk

  De versterking van de Grebbedijk bij Wageningen wordt definitief gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermings- programma. Het geld komt beschikbaar vanuit het programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. 

 • 29.08.17

  Kom ook naar de ‘Dag van de Grebbedijk’!

  De Dag van de Grebbedijk op 23 september bij de haven in Wageningen heeft een bijzonder programma. Bijvoorbeeld een overlevingstocht langs de dijk waarin deelnemers leren hoe zij kunnen eten en drinken van wat er op de Grebbedijk groeit. Maar ook belevenissen van Dijkgasten, een collegetour over de toekomstplannen, gratis varen met de Blauwe Bever een vlinderwandeling en een workshop verhalen vertellen.

 • Inspirerende avond in de Junushoff
  21.07.17

  Inspirerende avond in de Junushoff

  Wat een inspirerende avond was het woensdag 28 juni in de Junushoff! De samenwerkende partners organiseerde net als vorig jaar een informatiebijeenkomst over de Grebbedijk. Op deze avond werden de zo'n 120 betrokken mensen bijgepraat over de ontwikkelingen van de veiligheidsopgave aan de dijk. 

 • Dijkdenkers bijeenkomst 10 mei 2017
  31.05.17

  Dijkdenkers bijeenkomst 10 mei 2017

  Op woensdag 10 mei, tussen de roeiboten en studenten door, verzamelen de dijkdenkers zich bij Watersportvereniging Argo op de Grebbedijk. Met op de achtergrond draaiende camera’s van de Hogeschool Utrecht en het bestuur van Argo, belooft het een creatieve en intensieve avond te worden.

 • Dijkdenkers bijeenkomst 12 april 2017
  12.04.17

  Dijkdenkers bijeenkomst 12 april 2017

  Afgelopen week is er weer een Dijkdenkers bijeenkomst geweest. Tijdens de bijeenkomst zijn de Dijkdenkers bijgepraat over alle ontwikkelingen 'achter de schermen'. Waar staan we met het project? Daarnaast is de planning voor het komende jaar doorgenomen. En kregen de Dijkdenkers een toelichting op de nadere veiligheidsanalyse. Kortom, genoeg werk aan de winkel het komend jaar! Bekijk de presentaties en lees het uitgebreide verslag.

 • 06.04.17

  Grebbedijk op de schop

  Uit een veiligheidsanalyse die Waterschap Vallei en Veluwe samen met Royal HaskoningDHV deze week afrondde blijkt dat de Grebbedijk op diverse plekken versterkt moet worden. De dijk voldoet niet meer aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, opgesteld door de Tweede Kamer en sinds 1 januari van kracht. De Grebbedijk is ruim vijf kilometer lang en loopt van Wageningen tot Rhenen. Als de dijk doorbreekt staat het gebied tot aan Amersfoort onder water.

 • Sfeerimpressie Dijkdenkers bijeenkomst 16 november 2016
  27.01.17

  Sfeerimpressie Dijkdenkers bijeenkomst 16 november 2016

  Stad en landschap verbinden, bijzondere vogelsoorten, een fietssnelweg, zo maar wat wensen die de Dijkdenkers op de kaart van de Grebbedijk spijkerden. In november vorig jaar kwamen zij bijeen om hun wensen voor de Grebbedijk te bespreken. Rondom de kaart ontstond een levendige discussie. Bekijk de sfeerimpressie op youtube.

 • Feiten & cijfers over de waterveiligheid
  14.12.16

  Feiten & cijfers over de waterveiligheid

  De belangrijkste feiten en cijfers over de waterveiligheid van Nederland op een rij. Ons Water heeft een infographic gemaakt met een mooi overzicht over de projecten, de programma’s, financiën en informatie over de veiligheidsmaatregelen.

 • Dijkdenkers spijkeren hun ideeën op de kaart
  16.11.16

  Dijkdenkers spijkeren hun ideeën op de kaart

  Tijdens de tweede bijeenkomst met de Dijkdenkers op woensdag 16 november 2016 konden de betrokkenen hun ideeën en ambities letterlijk vast spijkeren op de dijk. Er ontstonden leuke gesprekken. In 2017, als we aan de slag gaan met scenario’s, krijgt dit een vervolg.

 • Dag van de Grebbedijk geslaagd
  15.10.16

  Dag van de Grebbedijk geslaagd

  Op 15 oktober 2016 organiseerde het waterschap Vallei en Veluwe de eerste ‘Dag van de Grebbedijk’. Jong en oud genoten van vele activiteiten rondom de veiligheid van de dijk. Zo lieten de beheerders van de dijk zien wat er gebeurt bij hoog water en studenten van de Wageningen Universiteit lieten met een maquette verschillende ideeën voor de toekomst zien.

In de media

 • Watersporters en Mooi Wageningen hebben nu samen een plan voor uiterwaarden
  18.04.19

  Watersporters en Mooi Wageningen hebben nu samen een plan voor uiterwaarden

  WAGENINGEN - Geen recreatieplas in De Driehoek langs de Pabstsendam en wel seizoensgebonden recreatief medegebruik van een nieuwe nevengeul tussen jachthaven en Plasserwaard.

 • In gesprek met de gemeenteraad
  03.01.18
  Stad Wageningen

  In gesprek met de gemeenteraad

  Het college van Burgemeester en Wethouders wil van de gemeenteraad weten of de raadsleden nog aanvullende wensen of ideeën hebben over het project Grebbedijk. Om dit te vernemen, krijgt de gemeenteraad eerst een presentatie over het project, gegeven door het Waterschap tijdens de Politieke Avond van 15 januari aanstaande. Vervolgens wil het college een opinienotitie bespreken met de raadsleden. Dit gebeurt naar verwachting tijdens de Politieke Avond van 29 januari 2018. De opinienotitie is afgelopen week door het college vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Het klimaat wacht niet op ons
  17.10.17
  Gelderlander

  Het klimaat wacht niet op ons

  In de week van 28 september heeft de grootste hoogwateroefening sinds 1995 plaatsgevonden, genaamd 'Deining & Doorbraak'. "We willen leren nog beter samen te werken. Dat lijkt goed te gaan, maar we willen hier van leren", aldus dijkgraaf Tanja Klip. Tevens heeft Minister Schultz van Haegen de eerste 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om de dijkversterking van de Grebbedijk concreet voor te bereiden.

 • Als de dijk toch hoger moet, kun je nog veel meer aanpakken
  03.07.17
  NRC

  Als de dijk toch hoger moet, kun je nog veel meer aanpakken

  In 2050 moet zo’n 1.100 kilometer dijk zijn verhoogd. Een ingrijpende stap. Mensen mogen meedenken over het verbeteren van de omgeving. „We gaan niet alleen even het fietspad op de dijk opnieuw asfalteren.”

 • Waterval aan ideeën voor aanpak Grebbedijk
  28.06.17
  Gelderlander

  Waterval aan ideeën voor aanpak Grebbedijk

  WAGENINGEN - De Grebbedijk is slechts  5,5 kilometer lang. Maar de waterkering tussen Veluwemassief en Utrechtse Heuvelrug wordt nauwlettend gevolgd door veel mensen.  Bij een informatieavond in de Wageningse Junushoff kwamen woensdagavond 150 mensen meepraten, terwijl het besluit over de aanpak pas in 2020 valt. 

 • 20.03.17
  Veenendaalse Krant

  Angst regeert in barre tijden

  Het is dit jaar alweer 126 jaar geleden dat de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen dreigde te bezwijken. Dit keer door het hoge water in combinatiemet kruiend ijs. Het was in januari 1891. Na een periode van bijna twee maanden strenge vorst begonnen te dooien. De Veenendalers waren bang en men begon zijn spulletjes naar hoger gelegen ruimtes te verhuizen....

 • 13.03.17
  ROmagazine

  Een dijk met karakter

  De komende jaren worden verspreid over Nederland honderden kilometers aan waterkeringen en een paar honderd sluizen en gemalen vernieuwd. Draagvlak en de kwaliteit van deze ingrepen zijn te vergroten met kennis over de historie van een plek. Twee waterschappen lieten zich afgelopen najaar op een congres over waterveiligheid en erfgoed inspireren tot een andere aanpak van hun project.

 • 14.12.16
  Omroep Gelderland

  Grebbedijk op de schop maar wat gaat er exact gebeuren?

  De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt de 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied onder water. Om dat te voorkomen gaat de dijk vanaf 2021 op de schop.

 • 18.10.16
  Gelderlander

  Verenigingen pleiten voor watersportbaan in Wageningse uiterwaarden

  Een watersportbaan voor roeiers en zeilers in de Wageningse uiterwaarden. Dat is een idee dat de Wageningse watersportverenigingen Vada en Argo omarmen in de discussie over de aanpak van de Grebbedijk en uiterwaarden.

 • 15.10.16
  RTV Utrecht

  Grebbedijk kan breder, hoger en steviger

  Tussen Rhenen en Wageningen is zaterdag de Dag van de Grebbedijk georganiseerd. Belangstellenden konden voorlichting krijgen over de dijk en de geplande dijkversterking.

 • 14.10.16
  Gelderlander

  Waterschap Vallei en Veluwe: ideëen voor cruciale Grebbedijk welkom

  WAGENINGEN - Waterschap Vallei en Veluwe houdt zaterdag, van 11.00 tot 15.00 uur, de Dag van de Grebbedijk.

 • 01.08.16

  Knipselkrant

  Een overzicht van oude krantenberichten.

  Download de knipselkrant