Meer bekend over dijkversterking

IMG 3894

Het startpunt voor het project Grebbedijk is de noodzakelijke verbetering van de dijk. Het projectteam heeft de afgelopen maanden grondonderzoeken laten doen die nauwkeuriger de sterkte van de huidige dijk en de noodzakelijke maatregelen in kaart brengen. Eind juni 2018 verschenen de twee rapporten die meer inzicht geven in de maatregelen die genomen moeten worden om de dijk te verstevigen.

Karakterisering Grebbedijk
Om de Grebbedijk te kunnen verstevigen is het nodig te weten hoe de ondergrond van de dijk en de omgeving is opgebouwd. Daarom is in het voorjaar van 2018 grondonderzoek gedaan en zijn historische gegevens van de ondergrond en eerdere dijkversterkingen geraadpleegd. Het uitgevoerde onderzoek bestond onder andere uit bodemsonderingen en een electromagnetische scan van de bodem waarmee achterhaald kan worden hoe dik de laag klei in de ondergrond is. Ook zijn er peilbuizen in de Grebbedijk geplaatst die meten hoe hoog het waterpeil in de dijk stijgt bij hoogwater. Alle ingewonnen informatie samen geeft een inzicht in de sterkte van de Grebbedijk bij hoog water.

Het rapport ‘Karakterisering Grebbedijk’ is de uitkomst van dit onderzoek. Het bevat belangrijke informatie voor het rapport ‘Technisch ontwerp zeef 1 verkenning Grebbedijk’.

Technisch ontwerp zeef 1 verkenning Grebbedijk
Het rapport ‘Technisch ontwerp’  bevat de eerste conclusies op hoofdlijnen voor de maatregelen die nodig zijn om de dijk te verbeteren. Op basis van het rapport ‘Karakterisering Grebbedijk’ kan bijvoorbeeld bepaald worden waar het probleem van piping (water dat onder de dijk doorloopt) kan optreden, welke maatregel er mogelijk is om dit op te lossen en welke ruimte daarvoor nodig is.

Het rapport bevat geen definitieve conclusies of maatregelen maar schetst de mogelijkheden van waaruit de kansrijke alternatieven voor de Grebbedijk vorm worden gegeven. De komende jaren worden, samen met alle betrokkenen (van bestuurlijke partners zoals de provincie, Staatsbosbeheer en gemeente tot aan bewoners bij de dijk), gekeken wat de meest wenselijke maatregelen zijn voor een doelmatige en goed ingepaste versterking van de dijk.Welke maatregelen er daadwerkelijk worden genomen, is pas in 2020 bekend.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer