Notitie Reikwijdte en Detail gebiedsontwikkeling Grebbedijk in inspraak

2016 09 06 Vallei Wageningen Dijk 1

De Grebbedijk staat met hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om te zorgen dat de dijk in 2024 voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Samen met omwonenden,gebruikers en partners in het gebied wordt verkend of toekomstige veiligheidsmaatregelen kunnen samengaan met de verbetering van ruimtelijke kwaliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur en economie. In de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) staat de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Het  is de eerste fase in het proces dat leidt tot de Milieueffectrapportage (MER). De NRD ligt van 3 mei tot met 13 juni 2018 ter inzage.

Zes oplossingsrichtingen

Ter illustratie zijn ook de zes mogelijke oplossingsrichtingen beschreven. Daarbij is niet gekeken of deze ruimtelijke inpassing ook kansrijk is, in de zin van onder andere vergunbaar, financierbaar en maakbaar. Doel van de oplossingsrichtingen is alle wensen en kansen in beeld te brengen zodat niets over het hoofd wordt gezien. De volgende stap is het samenstellen van drie kansrijke alternatieven uit deze verschillende oplossingsrichtingen om vervolgens tot een voorkeursalternatief te komen.

MER

In het MER worden de alternatieven beoordeeld op milieueffecten. In de NRD staat beschreven opwelke milieueffecten de alternatieven worden beoordeeld en of deze beoordeling plaatsvindt door kwalitatief onderzoek (een oordeel van deskundigen) of dat kwantitatief (cijfermatig) onderzoek plaatsvindt. Het gaat om de effecten op ruimtelijke kwaliteit, bodem en water, natuur, leefomgeving, verkeer, wonen en werken en duurzaamheid.

5 juni inloop NRD

De NRD ligt ter inzage van 3 mei tot en met 13 juni 2018. Op 5 juni tussen 16.00 uur en 19.30 uur zijn medewerkers van het project beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het schrijven van een inspraakreactie. Dat is op het adres Grebbedijk 57 (naast W.S.R. Argo). Uw reactie kunt u vóór 13 juni 2018 zenden aan de provincie Gelderland, Postbus9090, 6900 GX, Arnhem  onder vermelding van zaaknummer 2018-006048. Zie ook de aankondiging van de inspraakprocedure door de provincie Gelderland.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer