• Mogelijke oplossingsrichtingen
 • Mogelijke oplossingsrichtingen

  Bewoners, ondernemers, organisaties, instellingen en de verschillende overheden dachten mee over nieuwe ideeën, kansen en risico’s voor de Grebbedijk en de omgeving. Alle ideeën zijn verwerkt in zes mogelijke oplossingsrichtingen. Nog niets staat vast, er is nog van alles mogelijk.

  Op 24 januari 2018 presenteerde Projectteam Grebbedijk de zes mogelijke oplossingsrichtingen aan het grote publiek. Tijdens deze avond kreeg een ieder gelegenheid om zijn of haar reacties per oplossingsrichting te geven. Met deze reacties werden de oplossingsrichtingen aangescherpt. De mogelijke oplossingsrichtingen bieden ruimte aan verschillende ambities voor het gebied. Van sec dijkversterking tot aan een uitgebreide gebiedsontwikkeling met veel plaats voor natuur en recreatie.

  Oplossingsrichting 1: Smalle dijk

  Oplossingsrichting 1: Smalle dijk

  Het uitgangspunt is waterveiligheid. De dijk wordt niet verhoogd of verbreed, maar verstevigd door harde bekleding en damwanden van duurzaam materiaal. Aan de zonzijde zijn deze damwanden bruikbaar voor zonnepanelen. De natuur en het huidige recreatieve en cultuurhistorische programma blijven onaangepast. Ten behoeve van de stabiliteit wordt autoverkeer ontmoedigd.

   

  Download deze oplossingsrichting (PDF)

   


  Oplossingsrichting 2: Verbrede dijk

  Oplossingsrichting 2: Verbrede dijk

  De dijk wordt verbreed en verhoogd. In deze richting is de dijkzone belangrijk, waar nieuwe natuur kan worden toegevoegd. Op en aan de dijk kunnen nieuwe functies, zoals horeca, een plaats vinden. Autogebruik wordt ontmoedigd, er is meer ruimte voor fietsers en wandelaars. Er zijn kansen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld voor zonnepanelen, biomassaproductie of kleine windmolens.

   

  Download deze oplossingsrichting (PDF)

   

   


  Oplossingsrichting 3: Vier identiteiten

  Oplossingsrichting 3: Vier identiteiten

  De dijk wordt verdeeld in vier deelgebieden, elk met een eigen karakter; de dijk bij Wageningen, de dijk bij de Rijnhaven, de dijk bij de Blauwe Kamer en de dijk bij het Hoornwerk.  Per deelgebied worden veiligheid, natuur, recreatie, infrastructuur en duurzaamheid op unieke wijze opgelost.

   

  Download deze oplossingsrichting (PDF)


  Oplossingsrichting 4: Afwisselend rivierlandschap

  Oplossingsrichting 4: Afwisselend rivierlandschap

  Deze oplossingsrichting benadert de opgave meer vanuit het gebied, dan alleen vanuit de veiligheidsopgave. Specifieke plekken in het gebied worden op kleine schaal heringericht en worden bestemmingen voor recreatie en cultuur. Andere plekken kunnen zo meer in de luwte blijven, met ontwikkelingskansen voor onverstoorde natuur. Er worden extra nevengeulen voor het water gegraven.

   

  Download deze oplossingsrichting (PDF)


  Oplossingsrichting 5: Dijk als grens

  Oplossingsrichting 5: Dijk als grens

  De dijk wordt een brede boulevard, met veel recreatiemogelijkheden en verblijfsmogelijkheden. In de uiterwaarden is een wildernis, onder directe invloed van de rivier, met een rijkdom aan plant- en diersoorten. Een bijzonder natuurgebied. De jachthaven wordt zo dicht mogelijk tegen de dijk aan gelegd, om de natuur zoveel mogelijk ruimte te geven.

   

  Download deze oplossingsrichting (PDF)

   


  Oplossingsrichting 6: Nieuwe verbindingen

  Oplossingsrichting 6: Nieuwe verbindingen

  De dijk wordt in een groter perspectief geplaatst. Zo is er kans voor het versterken van bestaande verbindingen en het maken van nieuwe verbindingen. Routes, ecologische verbindingen en waterverbindingen. De Grebbedijk wordt ontlast in het autoverkeer, waardoor er ruimte voor wandelaars en fietsers is.

   

  Download deze oplossingsrichting (PDF)

  Toekomst

  De zes mogelijke oplossingsrichtingen worden in 2018 aangescherpt en gevat in drie kansrijke alternatieven. In deze fase spelen de Dijkdenkers een belangrijke rol. Zij adviseren de betrokken overheden over deze drie alternatieven. Ook is er plaats voor alle andere geïnteresseerden om actief mee te denken tijdens verschillende informatiebijeenkomsten. Graag, want zo maken we samen een goed plan. De betrokken overheden stellen later in 2018 de drie kansrijke alternatieven vast.

   

  Terug naar het overzicht

  Inschrijven Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer