• FAQ
 • FAQ

  Hier leest u de meest gestelde vragen en bijhorende antwoorden over de ontwikkelingen op de Grebbedijk. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via grebbedijk@vallei-veluwe.nl.

  Organisatie

  Wie werkt aan de Grebbedijk?

  Aan het project Grebbedijk werken verschillende overheden samen. In de kern is het waterschap verantwoordelijk voor de waterveiligheidsopgave, binnen het “hoogwaterbeschermingsprogramma’, dat op haar beurt onderdeel is van het Deltaprogramma. Samen met de andere gebiedspartners, provincie Utrecht, Gelderland, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, wordt echter onderzocht op welke wijze ook andere ambities gerealiseerd kunnen worden.

  Provincie Gelderland
  De provincie Gelderland wil de veiligheid gewaarborgd hebben, de regio versterken en heeft de ambitie ruimtelijke kwaliteit aan het gebied toe te voegen vooral in verbinding met natuur.

  Provincie Utrecht
  De provincie Utrecht wil de veiligheid gewaarborgd hebben en ziet kansen voor behoud en versterking van natuur en cultuurhistorie.

  Gemeente Wageningen
  De gemeente Wageningen heeft de ambitie om de infrastructuur op en aan de dijk te verbeteren en natuur en recreatie in samenhang te versterken.

  Rijkswaterstaat
  Rijkswaterstaat wil de doorstroom van rivieren vergroten en de waterkwaliteit verbeteren.

  Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer heeft als doel om de natuurontwikkeling in het rivierengebied te herstellen.

  Waterschap Vallei & Veluwe
  Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid.

  Wie houdt zich bezig met de gebiedsontwikkeling Grebbedijk?

  De gebiedsontwikkeling Grebbedijk is een samenwerking van de provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe.

  Nut en noodzaak

  Waarom wordt de Grebbedijk versterkt?

  De dijk voldoet op dit moment aan de eisen die zijn gesteld bij de laatste keuring van de dijken. Uit het onderzoek ´Veiligheid Nederland in Kaart´ kwam echter naar voren dat de dijk niet voldoet aan de eisen die in de toekomst aan de dijk worden gesteld. De veiligheidseisen worden aangescherpt; niet alleen de kwaliteit van de dijk zelf, maar ook de mogelijke gevolgen worden meegenomen in de normering. De Grebbedijk is van essentieel belang voor een groot gebied met veel bewoners, bedrijven en belangrijke infrastructuur en dus moet de dijk versterkt worden.

  Welke schade treedt op bij een dijkdoorbraak?

  schade

  Bij een doorbraak van de Grebbedijk overstroomt nagenoeg de gehele Gelderse Vallei. Hierbij kunnen waterdieptes tot 4 meter ontstaan nabij Veenendaal met het risico op dodelijke slachtoffers. Een dergelijke overstroming heeft ook grote economische en maatschappelijke gevolgen. De directe economische schade is becijferd op 10 miljard euro. De totale schade is berekend op € 27 miljard, rekening houdend met de belangrijke infrastructuur (spoorlijnen, A1 en A12) die Oost- en West-Nederland verbindt. Zie onderstaand kaartje voor de overstromingsrisico’s van de Grebbedijk.

  Wat is het probleem bij de Grebbedijk?

  Momenteel wordt bekeken op welke punten de dijk kan bezwijken. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de hoogte en sterkte (macrostabiliteit). Speciale aandacht gaat uit naar ‘piping’. Bij ´piping´ stroomt er water onder de dijk door en wordt de stabiliteit van de dijk ondermijnd. Als dat op grote schaal gebeurt kan de dijk als het ware inzakken. Onderstaande tekeningen verduidelijken de bezwijkmechanismen.

   

  piping
  macro instabiliteit

  Is de Grebbedijk de enige dijk die versterkt moet worden?

  Nee, in heel Nederland wordt gewerkt aan het versterken van de dijken. In 2050 moeten alle dijken voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. De Grebbedijk is met een hoge prioriteit opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is dan ook de reden dat de voorbereidingen al gestart zijn.

  Planning

  Wanneer weten we wat er precies gaat gebeuren?

  De verkenningsperiode van het project loopt tussen 2017 en 2020. In deze fase worden de veiligheidsopgave en -oplossingen verder uitgewerkt. Ook wordt gekeken in hoeverre de gebiedsambities gerealiseerd kunnen worden, in samenhang met de waterveiligheidsopgave. Deze periode hebben we opgeknipt in een fase waarin we hebben toegewerkt naar zes mogelijke oplossingsrichtingen. Die hebben we in maart 2018 afgerond. Voor de oplossingsrichtingen bekijken we in hoeverre ze maakbaar, financierbaar en vergunbaar zijn. Dat resulteert in drie kansrijke alternatieven. Deze worden vastgesteld door de zes betrokken partners. Naar verwachting is dat eind maart 2019 het geval. De drie kansrijke alternatieven leiden tot uiteindelijk één voorkeursalternatief dat eind 2020 wordt vastgesteld door de betrokken partners.

  Het voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt in de periode 2021-2022 om daarna in 2023-2024 uitgevoerd te worden.

  Wanneer wordt de dijk versterkt?

  De dijkversterking staat gepland voor 2023 en 2024.

  Wanneer moet de dijkversterking gereed zijn?

  De deadline is gesteld op eind 2024. Het behalen van deze deadline is van belang voor het verkrijgen van de financiering van het project.

  Wat is de planning van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk?

  De verkenningsfase wordt medio 2020 afgerond met een definitief vastgesteld voorkeursalternatief. Daarna volgt de planuitwerking, waarin het voorkeursalternatief meer in detail wordt uitgewerkt, vervolgonderzoeken (in het veld) worden uitgevoerd en de benodigde besluiten en vergunningen worden voorbereid. Dit is een fase van ruim twee jaar. Naar verwachting start in 2023 de realisatiefase, waarin de dijk wordt versterkt en de natuuropgaven en gebiedsambities worden gerealiseerd.

  Participatie

  Hoe kan de omgeving meedenken met de dijkversterking?

  Team Grebbedijk organiseert informatieavonden voor de omgeving. Deze worden vermeld op deze website en via de digitale nieuwsbrief. Ook is er een Dijkdenkers groep opgericht met een vertegenwoordiging van belangen, zoals o.a. ondernemers, bewoners, natuur- en historische verenigingen. Zij denken mee over nieuwe recreatieve functies en nieuwe creatieve invullingen voor de dijk. Met altijd veiligheid als uitgangspunt.

  Waarover kan de omgeving meedenken?

  Dat de dijk versterkt moet worden staat vast. Wel kan de omgeving meedenken over de oplossingsrichtingen, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het vergroten van de leefbaarheid van de omgeving en de communicatie rondom het project.

  Wat doen jullie met ideeën van de omgeving?

  We verzamelen zo veel mogelijk input. We kijken welke ideeën haalbaar zijn en we die verwerken we in scenario’s. Uiteindelijk kiezen we samen met de omgeving, bestuurders en het Rijk een voorkeursalternatief.

  Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen?

  Houd deze website in de gaten en schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Like ook de Facebook pagina en volg ons op Twitter en Instagram.

  Voorkeursalternatief

  Wat houdt het voorkeursalternatief van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk in?

  In het voorkeursalternatief beschrijft het plan voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk op hoofdlijnen. De gebiedsontwikkeling Grebbedijk gaat over de versterking van de Grebbedijk en maatregelen op gebied van natuurontwikkeling, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Het voorkeursalternatief is het resultaat van de verkenningsfase en wordt verder in detail uitgewerkt in de volgende fase: de planuitwerkingsfase.

  Hoe ziet besluitvorming in de verkenningsfase eruit?

  Het voorkeursalternatief is vastgesteld door de provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe.  De provincie Gelderland heeft het ontwerp voorkeursalternatief ter inzage gelegd. Het staat een ieder vrij een zienswijze hierop in te dienen. De ingediende zienswijzen en de reactie van het projectteam hierop wordt gebundeld in een reactienota en/of verwerkt in het voorkeursalternatief. Vervolgens beslissen de  provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe over het definitieve voorkeursalternatief en de reactienota. Het definitieve voorkeursalternatief wordt door de provincie Gelderland gepubliceerd, maar het is niet mogelijk hierop inspraak/bezwaar in te dienen.  Met het vaststellen en publiceren van het definitieve voorkeursalternatief is de verkenningsfase afgerond.Aan het einde van de planuitwerkingsfase is inspraak mogelijkheid op het Omgevingsbesluit en benodigde vergunningen om de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk te realiseren.

  Hoe kan ik reactie geven op het ontwerp voorkeursalternatief?

  Van woensdag 8 januari tot en met dinsdag 18 februari 2020 kon een zienswijze op het ontwerp voorkeursalternatief worden ingediend. Meer informatie over de behandeling van de zienswijzen.

  Inschrijven Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer