• FAQ
 • FAQ

  Hier leest u de meest gestelde vragen en bijhorende antwoorden over de ontwikkelingen op de Grebbedijk. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via grebbedijk@vallei-veluwe.nl.

  Organisatie

  Wie werkt aan de Grebbedijk?

  Aan het project Grebbedijk werken verschillende overheden samen. In de kern is het waterschap verantwoordelijk voor de waterveiligheidsopgave, binnen het “hoogwaterbeschermingsprogramma’, dat op haar beurt onderdeel is van het Deltaprogramma. Samen met de andere gebiedspartners, provincie Utrecht, Gelderland, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, wordt echter onderzocht op welke wijze ook andere ambities gerealiseerd kunnen worden.

  Provincie Gelderland
  De provincie Gelderland wil de veiligheid gewaarborgd hebben, de regio versterken en heeft de ambitie ruimtelijke kwaliteit aan het gebied toe te voegen vooral in verbinding met natuur.

  Provincie Utrecht
  De provincie Utrecht wil de veiligheid gewaarborgd hebben en ziet kansen voor behoud en versterking van natuur en cultuurhistorie.

  Gemeente Wageningen
  De gemeente Wageningen heeft de ambitie om de infrastructuur op en aan de dijk te verbeteren en natuur en recreatie in samenhang te versterken.

  Rijkswaterstaat
  Rijkswaterstaat wil de doorstroom van rivieren vergroten en de waterkwaliteit verbeteren.

  Staatsbosbeheer
  Staatsbosbeheer heeft als doel om de natuurontwikkeling in het rivierengebied te herstellen.

  Waterschap Vallei & Veluwe
  Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid.

  Nut en noodzaak

  Waarom wordt de Grebbedijk versterkt?

  De dijk voldoet op dit moment aan de eisen die zijn gesteld bij de laatste keuring van de dijken. Uit het onderzoek ´Veiligheid Nederland in Kaart´ kwam echter naar voren dat de dijk niet voldoet aan de eisen die in de toekomst aan de dijk worden gesteld. De veiligheidseisen worden aangescherpt; niet alleen de kwaliteit van de dijk zelf, maar ook de mogelijke gevolgen worden meegenomen in de normering. De Grebbedijk is van essentieel belang voor een groot gebied met veel bewoners, bedrijven en belangrijke infrastructuur en dus moet de dijk versterkt worden.

  Welke schade treedt op bij een dijkdoorbraak?

  schade

  Bij een doorbraak van de Grebbedijk overstroomt nagenoeg de gehele Gelderse Vallei. Hierbij kunnen waterdieptes tot 4 meter ontstaan nabij Veenendaal met het risico op dodelijke slachtoffers. Een dergelijke overstroming heeft ook grote economische en maatschappelijke gevolgen. De directe economische schade is becijferd op 10 miljard euro. De totale schade is berekend op € 27 miljard, rekening houdend met de belangrijke infrastructuur (spoorlijnen, A1 en A12) die Oost- en West-Nederland verbindt. Zie onderstaand kaartje voor de overstromingsrisico’s van de Grebbedijk.

  Wat is het probleem bij de Grebbedijk?

  Momenteel wordt bekeken op welke punten de dijk kan bezwijken. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de hoogte en sterkte (macrostabiliteit). Speciale aandacht gaat uit naar ‘piping’. Bij ´piping´ stroomt er water onder de dijk door en wordt de stabiliteit van de dijk ondermijnd. Als dat op grote schaal gebeurt kan de dijk als het ware inzakken. Onderstaande tekeningen verduidelijken de bezwijkmechanismen.

   

  piping
  macro instabiliteit

  Versterking

  Wat is de opgave voor de Grebbedijk?

  De opgave bestaat uit twee delen. In de kern gaat het om waterveiligheid; de dijk moet versterkt worden.

  Daarnaast zijn er in de omgeving van de Grebbedijk nu al veel verschillende functies en waarden. Denk aan natuurgebied de Blauwe Kamer, de jachthaven, de roeivereniging, bedrijvigheid, woningen, et cetera. De dijk loopt ook door het grondgebied van verschillende overheden. Met de dijkversterking kijken we ook goed hoe andere ambities, van overheden én omgeving, aan de opgave kunnen worden toegevoegd.

  Welke andere projecten worden meegenomen in de dijkversterking?

  Naast waterveiligheid willen we ook de ruimtelijke kwaliteit verbeteren; natuur, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur en economie. Samen met de omgeving kijken we hoe we dit het beste kunnen doen. Lees meer over de opgave.

  Welke mogelijkheden zijn er om de dijk te versterken?

  Afhankelijk van de precieze opgave, de beschikbare financiële middelen en locatie waar de versterking moet plaats vinden, zijn verschillende oplossingsrichtingen voor de waterveiligheidsopgave denkbaar. Dit wordt geïllustreerd met onderstaand plaatje.

  oplossingen

  Behalve de dijkversterkingsmogelijkheden zijn er wellicht ook mogelijkheden om de waterstand te verlagen (“ruimte voor de rivier-maatregelen”) door het uitgraven van de rivier of de uiterwaarden. Of bijvoorbeeld door een geul er bij te graven. Welke we gaan toepassen op de Grebbedijk weten we nog niet. Wellicht zijn er creatieve oplossingen mogelijk.

  Welke mogelijke oplossingsrichtingen zijn er?

  Team Grebbedijk heeft ideeën, kansen en risico's bij de Dijkdenkers, de bewoners van de Grebbedijk en Wageningen, ondernemers uit de buurt en andere geïnteresseerden opgehaald. Hiervan zijn zes mogelijke oplossingsrichtingen gemaakt. In 2018 kiezen de Dijkdenkers en betrokken overheden voor drie kansrijke alternatieven. Op de pagina zes mogelijke oplossingsrichtingen leest u altijd de meest actuele status van het project.

  Wie bepaalt welke oplossingsrichting wordt uitgevoerd?

  Dat doen we samen. Tot nu toe kon iedere geïnteresseerde meedenken over ideeën, kansen en risico's. In 2018 trechteren we naar drie kansrijke alternatieven, waarin ook wordt gekeken wat exact de mogelijkeden zijn, hoe haalbaar verschillende wensen zijn en wat de kosten hiervan zijn. De Dijkdenkers adviseren hierin de betrokken gebiedspartners (Gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe en Rijkswaterstaat). Zij maken eind 2018 vervolgens een definitieve keuze voor drie kansrijke alternatieven.

  Locatie

  Waar moet de dijk versterkt worden?

  Het plangebied loopt vanaf het begin van de Veerweg in Wageningen, via de haven tot aan de Blaauwe Kamer in Rhenen. Zie onderstaande kaart. Het moet nog precies duidelijk worden op welke exacte locaties en met welke methode de dijkversterking noodzakelijk is.

  overzichtskaart

  Gaat de dijk en zijn omgeving er heel anders uitzien?

  Samen met onze bestuurlijke partners en de omgeving denken we over scenario’s. We kunnen nu nog niet zeggen hoe de Grebbedijk er straks uit gaat zien. Wel is het de ambitie dat de versterking meerwaarde biedt voor natuur, recreatie en verkeersveiligheid.

  Planning

  Wanneer weten we wat er precies gaat gebeuren?

  De verkenningsperiode van het project loopt tussen 2017 en 2020. In deze fase worden de veiligheidsopgave en -oplossingen verder uitgewerkt. Ook wordt gekeken in hoeverre de gebiedsambities gerealiseerd kunnen worden, in samenhang met de waterveiligheidsopgave. Deze periode hebben we opgeknipt in een fase waarin we hebben toegewerkt naar zes mogelijke oplossingsrichtingen. Die hebben we in maart 2018 afgerond. Voor de oplossingsrichtingen bekijken we in hoeverre ze maakbaar, financierbaar en vergunbaar zijn. Dat resulteert in drie kansrijke alternatieven. Deze worden vastgesteld door de zes betrokken partners. Naar verwachting is dat eind maart 2019 het geval. De drie kansrijke alternatieven leiden tot uiteindelijk één voorkeursalternatief dat eind 2020 wordt vastgesteld door de betrokken partners.

  Het voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt in de periode 2021-2022 om daarna in 2023-2024 uitgevoerd te worden.

  Wanneer wordt de dijk versterkt?

  De dijkversterking staat gepland voor 2023 en 2024.

  Wanneer moet de dijkversterking gereed zijn?

  De deadline is gesteld op eind 2024. Het behalen van deze deadline is van belang voor het verkrijgen van de financiering van het project.

  Participatie

  Hoe kan de omgeving meedenken met de dijkversterking?

  Team Grebbedijk organiseert informatieavonden voor de omgeving. Deze worden vermeld op deze website en via de digitale nieuwsbrief. Heeft u een idee? Lees hier hoe u kunt meedenken. Ook is er een Dijkdenkers groep opgericht met een vertegenwoordiging van belangen, zoals o.a. ondernemers, bewoners, natuur- en historische verenigingen. Zij denken mee over nieuwe recreatieve functies en nieuwe creatieve invullingen voor de dijk. Met altijd veiligheid als uitgangspunt.

  Waarover kan de omgeving meedenken?

  Dat de dijk versterkt moet worden staat vast. Wel kan de omgeving meedenken over de oplossingsrichtingen, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het vergroten van de leefbaarheid van de omgeving en de communicatie rondom het project.

  Wat doen jullie met ideeën van de omgeving?

  We verzamelen zo veel mogelijk input. We kijken welke ideeën haalbaar zijn en we die verwerken we in scenario’s. Uiteindelijk kiezen we samen met de omgeving, bestuurders en het Rijk een voorkeursalternatief.

  Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen?

  Houd deze website in de gaten en schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Like ook de Facebook pagina en volg ons op Twitter en Instagram.

  Inschrijven Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer