• Berichten

Berichten

29.09.20

Het Hoornwerk in de Podcast ‘Verborgen in het volle zicht’

In de nieuwe podcast serie ‘Verborgen in het volle zicht’ onderzoekt Simon Heijmans (bekend van de populaire podcast Brand in het landhuis) bijzondere plekken in Nederland die je zo voorbij zou kunnen rijden, maar waar iets staat te gebeuren. In de podcast van 3 september zijn technisch manager Marten Hoeksema en omgevingsmanager Lucy Afman te horen over Het Hoornwerk gelegen aan de voet van de Grebbedijk.

09.07.20

Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld

Op 8 juli heeft het Algemeen bestuur van het Waterschap het Voorkeursalternatief (VKA) definitief vastgesteld. Hiermee is de vaststelling van alle procespartners afgerond.Alle gebiedspartners: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Gemeente Wageningen en Gemeente Rhenen hebben het VKA vastgesteld. Hierbij hebben diverse partijen de gelegenheid gehad om vragen te stellen en punten te benoemen die het project mee kan nemen in de volgende fase van het project.

25.05.20

Circulaire Peiler Grebbedijk – beoordelingskader circulariteit

De provincie Gelderland, de provincie Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben als onderdeel van de duurzaamheidsambities voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk een beoordelingskader circulariteit opgesteld. Het waterschap heeft hiervoor een innovatiesubsidie vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma gekregen. Aan de Commissie is gevraagd hoe circulariteit bij de planuitwerkingsfase voor de gebiedsontwikkeling in het milieueffectrapport kan worden getoetst. Ook hebben de gezamenlijke partners aan de Commissie gevraagd of de Circulaire Peiler breder kan worden ingezet in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector). 

29.04.20

Van besluitvorming VKA naar planuitwerking

Besluitvorming definitief VKA en start planuitwerking
De komende maanden stellen de besturen van de gemeente Rhenen, gemeente Wageningen, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe het definitieve VKA en de reactienota * vast. Eind maart stemden Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer al in onder enkele voorwaarden ten aanzien van de waterplas voor zwemrecreatie. Medio juli verwachten we een definitief vastgesteld VKA te hebben.

29.04.20

Zienswijzen voorkeursalternatief behandeld

Op het ontwerp voorkeursalternatief (VKA) voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk zijn 30 zienswijzen ingediend. Veel van de zienswijzen vroegen aandacht voor details van het ontwerp. Deze zijn nog niet toegevoegd aan het definitieve VKA, omdat dit een ontwerp op hoofdlijnen is. De suggesties worden in de planuitwerkingsfase afgewogen.

03.03.20

Advies Commissie milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vindt de milieuverschillen tussen de drie kansrijke alternatieven voor de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk goed in beeld gebracht in het rapport MER. Zij ziet meerwaarde in het onderzoek naar de realisatie van gebiedsopgaven naast de waterveiligheidsopgave.

25.02.20

Het Hoornwerk: cultuurhistorie én waterveiligheid

Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd als onderdeel van het plan voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat dit cultuurhistorische erfgoed wordt hersteld in het kader van de dijkverbetering en betaalt mee aan het project. Daarnaast komt er geld van het Rijk vrij vanuit de Erfgoed Deal.

05.02.20

Zienswijzen - Vier vragen en antwoorden

Het voorkeursalternatief is vastgesteld door de provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe. De provincie Gelderland heeft het ontwerp voorkeursalternatief ter inzage gelegd. Tot en met 18 februari kunt u uw zienswijze indienen.

23.01.20

Ontmoeten en informeren tijdens inloopbijeenkomst

Michiel Nieuwenhuis, projectmanager van gebiedsontwikkeling Grebbedijk kijkt terug op de succesvolle inloopbijeenkomst over het voorkeursalternatief van de Grebbedijk. De inloopbijeenkomst was goed bezocht, er waren meer dan 100 mensen en de sfeer was goed.

13.11.19

Veilige en beleefbare Grebbedijk komt dichterbij

De eerste stap ter voorbereiding op het definitieve voorkeursalternatief van de Grebbedijk is gezet. Het ontwerp voor de dijk en het omliggende gebied staat in het concept voorkeursalternatief (VKA) op hoofdlijnen omschreven. Gemeente Wageningen, provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe zijn aan zet om het concept-VKA vast te stellen.

31.10.19

Junior Dijkdenkers op bezoek

Leerlingen van groep 5-8 van de G.J. van den Brinkschool fietsen op een zonnige en frisse oktoberdag langs de dijk. Op pad met Lucy van project gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Nieuwsgierige koppies, slimme vragen en creatieve ideeën. 

07.10.19

Bijeenkomst Dijkdenkers

Woensdag 25 september kwamen de dijkdenkers voor de laatste keer in de verkenningsfase bijeen. Het projectteam presenteerde het concept voorkeursalternatief zoals ze dat aan de bestuurders op 14 oktober voorlegt. 

29.08.19

Stand van zaken in voorbereiding naar het voorkeursalternatief

Na de presentatie van de zes mogelijke oplossingsrichtingen en drie kansrijke alternatieven werkte het projectteam van de Grebbedijk in de eerste helft van 2019 toe naar een concept voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief is de laatste stap ter voorbereiding op het dijkontwerp bevat zowel verschillende gebiedsopgaven en ambities als oplossingen voor de dijkversterkingsopgave.

19.06.19

Dijkdenkers denken over effectenbeoordeling

Op woensdag 22 mei kwamen de Dijkdenkers van de Grebbedijk bij elkaar. Ingenieursbureau Lievense presenteerde de effectbeoordeling van de drie kansrijke alternatieven voor de dijkversterking. Deze kansrijke alternatieven bevatten ieder een verschillend dijkontwerp waardoor zij een verschillend effect hebben op thema's zoals milieu, verkeer, et cetera.

18.04.19

Inloopbijeenkomst 3KA voor omwonenden en perceelseigenaren

Op woensdag 17 april 2019 ging het projectteam van de Grebbedijk in gesprek met omwonenden en eigenaren van percelen direct aan de dijk. Tijdens deze inloopbijeenkomst liet het team de stand van zaken van de drie kansrijke alternatieven zien.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer