• Het project
 • Het project

  De Grebbedijk voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Toch moet de dijk versterkt worden om ook in de toekomst te voldoen aan veranderende regelgeving. De versterkingsopgave biedt tegelijkertijd de gelegenheid om ook andere ambities voor het gebied in kaart te brengen. Projectteam Grebbedijk verkent deze opgaven en ambities samen met de omgeving.

  Er zijn veel verschillende belangen en ideeën voor de Grebbedijk en zijn omgeving. Natuur, recreatie, mobiliteit, infrastructuur en nog veel meer. In 2016 zette Projectteam Grebbedijk de voorverkenning en de eerste gesprekken in. Een open proces, zonder financiële of juridische kaders, volgde. Zo kon iedere geïnteresseerde vrijuit meedenken. Tijdens dit proces zijn ideeën, kansen en risico's voor verschillende ambities duidelijk geworden. In 2018 wordt hier nader invulling aan gegeven.

  2016: Start (voor)verkenning en gebiedsdialoog

  2016: Start (voor)verkenning en gebiedsdialoog

  Projectteam Grebbedijk verkende de opgave en bereidde het participatieproces voor. De eerste gesprekken met verschillende belanghebbenden zijn in deze fase gevoerd.


  2017/2021: Verkenning

  2017/2021: Verkenning

  Tijdens de verkenning denken bewoners, ondernemers, instellingen, organisaties en overheden actief mee over eventuele andere ambities voor het gebied rondom de Grebbedijk. Alle ideeën werden in zes mogelijke oplossingsrichtingen gevat, waarop een ieder zijn of haar opmerkingen kon geven. Deze zes oplossingsrichtingen worden uitgewerkt. De Dijkdenkers adviseren de betrokken overheden in 2018 over drie kansrijke alternatieven. De overheden maken hiervoor eind 2018 een keuze. De verkenningsfase loopt tot en met 2021 met als eindresultaat één voorkeursalternatief.

  Bekijk de drie kansrijke alternatieven (concept) Bekijk de zes mogelijke oplossingsrichtingen


  2021/2022: Planuitwerking

  2021/2022: Planuitwerking

  Het voorkeursalternatief wordt tot een concreet plan uitgewerkt. Eventuele planologische procedures worden opgestart en uitgevoerd en de voorbereidingen voor de werkzaamheden wordt getroffen.


  2023: Schop in de grond

  2023: Schop in de grond

  Vanaf 2023 vindt de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijk plaats. Hoe lang dit zal duren hangt af van de keuzes tijdens de verkenningsfase.

   

  Planning

  • 2018

  • December 2018

   Optimaliseren drie kansrijke alternatieven

  • 2019

  • April/mei 2019

   Uitvoeren effectbeoordelingen

  • Juni/juli/augustus 2019

   Samenstellen concept voorkeursalternatief (VKA)

   Concept MER deel 1

  • Augustus/september 2019

   Review concept VKA en concept MER deel 1 door gebiedspartners

  • Oktober 2019

   Bestuurlijk overleg over VKA en MER deel 1

  • November/december 2019

   Besluitvorming door gebiedspartners

  • December 2019 - februari 2020

   Ter inzage legging ontwerp VKA en MER deel 1

  • 2020

  • Februari/maart 2020

   Verwerken zienswijzen in een reactienota

  • April/mei 2020

   Besluitvorming VKA door gebiedspartners

  • Juli 2020

   Vaststelling VKA

   

  Vragen & antwoorden

  Waarom moet de Grebbedijk versterkt worden?

  Tot voor kort waren er beperkte veiligheidseisen voor dijken in Nederland. Deze eisen namen enkel de sterkte van de dijk mee in de beoordeling. Was een dijk fysiek te zwak, dan moest deze versterkt worden. De nieuwe veiligheidseisen plaatsen een dijk meer in zijn omgeving. Nu wordt een dijk beoordeeld op de mogelijke schade bij een dijkdoorbraak. De Grebbedijk is een sterke dijk en is veilig, maar als de dijk doorbreekt zijn de gevolgen juist bij dit kleine stukje dijk heel groot. Daarom is ook de landelijke overheid betrokken bij het versterken van de Grebbedijk: die is inmiddels in het Hoogwaterbeschermingsplan 2017-2022 opgenomen.

   

  Meer vragen en antwoorden

  Inschrijven Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer