• Berichten

Berichten

16.04.19

PPO Medewerkers bezoeken Grebbedijk

Voor de zesde keer op rij organiseert de afdeling Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) van Rijkswaterstaat haar jaarlijkse medewerkersdag. PPO verzorgt het onderhoud van onder andere wegen, waterwegen, bruggen en meer door het hele land. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid, de balans tussen schakels, kennis en vakmanschap. De Grebbedijk was één van de gastlocaties en mocht circa 30 PPO'ers ontvangen.

16.04.19

Team Grebbedijk op Dijkwerkersdag

Op donderdag 11 april was het projectteam van de Grebbedijk aanwezig op de Dijkwerkersdag. De Dijkwerkers is een platform van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), opgezet om kennis en kunde op het gebied van dijken en dijkversterking te delen. Rijkswaterstaat en alle waterschappen zijn hieraan verbonden. De Dijkwerkersdag stond in het teken van zoeken naar nieuwe inspiratie, inzichten, verbindingen en innovaties.

27.03.19

Aanpak risico bij de Grebbedijk

Zandvoerende wellen vormen een risico voor de Grebbedijk. Bij hoogwater op de Nederrijn ontstaan wellen binnendijks. Enkele hiervan voeren zand mee. Door het meevoeren van zand kunnen holle ruimten onder de dijk ontstaan waardoor de dijk ondermijnd wordt. Dit verschijnsel noemen we piping.De Grebbedijk wordt in 2023 verbeterd  ompiping te voorkomen. Voor de periode van 2018 – 2023 brengt het waterschap ontlastbronnen (reliefwells) aan om de kans op piping tijdelijk al te verminderen. Na 2023 worden definitieve dijkverbetermaatregelen tegen piping uitgevoerd. Het nemen van maatregelen bij een afgekeurde dijk is onze wettelijke taak. 

31.01.19

Bodemonderzoek januari 2019

Het projectteam van de Grebbedijk werkt samen met de omgeving aan de opgave van de dijkversterking en gebiedsambities. In het kader van dit project moet er op de Grebbedijk bodemonderzoek uitgevoerd worden.

20.12.18

Voortgang Grebbedijk

De afgelopen weken was én de komende tijd is het projectteam van de Grebbedijk volop in beweging. Vooral de verdiepingsslag van de drie kansrijke alternatieven en voorbereidingen vergen nu optimalisatie.

03.10.18

Constructieve informatiebijeenkomst 26 september

Op woensdag 26 september presenteerde het projectteam van de Grebbedijk de drie kansrijke alternatieven in concept-vorm in Theater Junushoff. De grote foyer van het theater vulde zich met ruim 120 geïnteresseerden.

18.09.18

Vogelexcursie KNNV is groot succes

Op zaterdag 15 september organiseerde KNNV Vereniging voor Veldbiologie een vogelexcursie op en om de Grebbedijk. De excursie was een daverend succes met een grote groep deelnemers en een mooie organisatie. Onder leiding van gids Linus wandelden de deelnemers langs de dijk en kregen zij tekst en uitleg over de verschillende vogelsoorten die in het gebied leven. En dat zijn er nogal wat.

11.09.18

Dag van de Grebbedijk

Op zaterdag 20 oktober organiseert het projectteam voor de derde keer de Dag van de Grebbedijk met een informatiemarkt in de Binnenstadswinkel én rondvaarten over de Nederrijn.

11.09.18

Informatiebijeenkomst 26 september

Op woensdag 26 september is er een open informatiebijeenkomst in Theater Junushoff over de drie kansrijke alternatieven voor de Grebbedijk.

26.07.18

Drie kansrijke alternatieven krijgen vorm

Het projectteam van de Grebbedijk neemt de volgende stap in het proces; de drie kansrijke alternatieven zijn in concept-vorm bekend. De dijkversterkingsopgave en zoektocht naar ruimte voor andere ambities krijgen zo steeds meer vorm.

24.07.18

Meer bekend over dijkversterking

Het startpunt voor het project Grebbedijk is de noodzakelijke verbetering van de dijk. Het projectteam heeft de afgelopen maanden grondonderzoeken laten doen die nauwkeuriger de sterkte van de huidige dijk en de noodzakelijke maatregelen in kaart brengen. Eind juni 2018 verschenen de twee rapporten die meer inzicht geven in de maatregelen die genomen moeten worden om de dijk te verstevigen.

14.06.18

Rik Eweg voorzitter Grebbedijkdenkers

Rik Eweg, voormalig wethouder van de gemeente Wageningen, is woensdag 13 juni benoemd tot voorzitter van de Grebbedijkdenkers. Als voorzitter van de dijkdenkers maakt hij vanaf heden deel uit van het bestuurlijk overleg tussen de zes overheidspartners die samen onderzoek doen naar de toekomst van de Grebbedijk en de omgeving. Met zijn benoeming willen de betrokken overheden de onafhankelijkheid van de dijkdenkers en hun inspraak op de plannen waarborgen.

30.05.18

Inloop NRD op dinsdag 5 juni

In de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) staat de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de gebiedsontwikkeling bij de Grebbedijk. Onder andere wordt er in beschreven welke onderzoeken er gaan plaatsvinden. Het  is de eerste fase in het proces dat leidt tot de Milieueffectrapportage (MER).De NRD ligt van 3 mei tot met 13 juni 2018 ter inzage. Op dinsdag 5 juni tussen 16.00 uur en 19.30 uur zijn medewerkers van het project Grebbedijk beschikbaar  om vragen te beantwoorden en te helpen bij het schrijven van een inspraakreactie. Dat is op het adres Grebbedijk 57 (naast roeivereniging ARGO).

02.05.18

Notitie Reikwijdte en Detail gebiedsontwikkeling Grebbedijk in inspraak

De Grebbedijk staat met hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om te zorgen dat de dijk in 2024 voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Samen met omwonenden,gebruikers en partners in het gebied wordt verkend of toekomstige veiligheidsmaatregelen kunnen samengaan met de verbetering van ruimtelijke kwaliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur en economie.

01.05.18

Natuurontwikkeling Plasserwaard tegelijk met versterking Grebbedijk

Niet in 2020 maar uiterlijk in 2025 mag de natuurontwikkeling in de Plasserwaard bij Wageningen worden afgerond. Staatsbosbeheer heeft uitstel gekregen zodat de ontwikkeling kan samenvallen met de werkzaamheden aan de Grebbedijk. Hiermee komt het ministerie van LNV tegemoet aan de wens om projecten bij de Grebbedijk in samenhang te bekijken en zoveel mogelijk tegelijkertijd uit te voeren.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer