• Berichten

Berichten

18.09.18

Vogelexcursie KNNV is groot succes

Op zaterdag 15 september organiseerde KNNV Vereniging voor Veldbiologie een vogelexcursie op en om de Grebbedijk. De excursie was een daverend succes met een grote groep deelnemers en een mooie organisatie. Onder leiding van gids Linus wandelden de deelnemers langs de dijk en kregen zij tekst en uitleg over de verschillende vogelsoorten die in het gebied leven. En dat zijn er nogal wat.

11.09.18

Dag van de Grebbedijk

Op zaterdag 20 oktober organiseert het projectteam voor de derde keer de Dag van de Grebbedijk met een informatiemarkt in de Binnenstadswinkel én rondvaarten over de Nederrijn.

11.09.18

Informatiebijeenkomst 26 september

Op woensdag 26 september is er een open informatiebijeenkomst in Theater Junushoff over de drie kansrijke alternatieven voor de Grebbedijk.

26.07.18

Drie kansrijke alternatieven krijgen vorm

Het projectteam van de Grebbedijk neemt de volgende stap in het proces; de drie kansrijke alternatieven zijn in concept-vorm bekend. De dijkversterkingsopgave en zoektocht naar ruimte voor andere ambities krijgen zo steeds meer vorm.

24.07.18

Meer bekend over dijkversterking

Het startpunt voor het project Grebbedijk is de noodzakelijke verbetering van de dijk. Het projectteam heeft de afgelopen maanden grondonderzoeken laten doen die nauwkeuriger de sterkte van de huidige dijk en de noodzakelijke maatregelen in kaart brengen. Eind juni 2018 verschenen de twee rapporten die meer inzicht geven in de maatregelen die genomen moeten worden om de dijk te verstevigen.

14.06.18

Rik Eweg voorzitter Grebbedijkdenkers

Rik Eweg, voormalig wethouder van de gemeente Wageningen, is woensdag 13 juni benoemd tot voorzitter van de Grebbedijkdenkers. Als voorzitter van de dijkdenkers maakt hij vanaf heden deel uit van het bestuurlijk overleg tussen de zes overheidspartners die samen onderzoek doen naar de toekomst van de Grebbedijk en de omgeving. Met zijn benoeming willen de betrokken overheden de onafhankelijkheid van de dijkdenkers en hun inspraak op de plannen waarborgen.

30.05.18

Inloop NRD op dinsdag 5 juni

In de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) staat de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de gebiedsontwikkeling bij de Grebbedijk. Onder andere wordt er in beschreven welke onderzoeken er gaan plaatsvinden. Het  is de eerste fase in het proces dat leidt tot de Milieueffectrapportage (MER).De NRD ligt van 3 mei tot met 13 juni 2018 ter inzage. Op dinsdag 5 juni tussen 16.00 uur en 19.30 uur zijn medewerkers van het project Grebbedijk beschikbaar  om vragen te beantwoorden en te helpen bij het schrijven van een inspraakreactie. Dat is op het adres Grebbedijk 57 (naast roeivereniging ARGO).

02.05.18

Notitie Reikwijdte en Detail gebiedsontwikkeling Grebbedijk in inspraak

De Grebbedijk staat met hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om te zorgen dat de dijk in 2024 voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Samen met omwonenden,gebruikers en partners in het gebied wordt verkend of toekomstige veiligheidsmaatregelen kunnen samengaan met de verbetering van ruimtelijke kwaliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur en economie.

01.05.18

Natuurontwikkeling Plasserwaard tegelijk met versterking Grebbedijk

Niet in 2020 maar uiterlijk in 2025 mag de natuurontwikkeling in de Plasserwaard bij Wageningen worden afgerond. Staatsbosbeheer heeft uitstel gekregen zodat de ontwikkeling kan samenvallen met de werkzaamheden aan de Grebbedijk. Hiermee komt het ministerie van LNV tegemoet aan de wens om projecten bij de Grebbedijk in samenhang te bekijken en zoveel mogelijk tegelijkertijd uit te voeren.

04.04.18

Junior Dijkdenkers op de Grebbedijk

Op dinsdag 3 april bezochten leerlingen van groep 7/8 van OBS De Wereld de Grebbedijk. Met omgevingsmanager Ralph sprongen zij op de fiets en ontdekten zij wat de dijk precies doet, welke bijzondere waarden er op en om de dijk zijn en wat de dijkversterkingsopgave inhoudt.

04.04.18

Verbetering Grebbedijk gaat nieuwe fase in

Het project Grebbedijk, voor verbetering van de dijk en een nieuwe inrichting van het gebied, gaat een nieuwe fase in. De afgelopen maanden hebben omwonenden, bedrijven, verenigingen, diverse belangengroepen en de inwoners van Wageningen meegedacht over invullingen van het gebied. Daaruit kwamen zes oplossingsrichtingen voort. De komende maanden vinden diverse onderzoeken plaats die tot drie kansrijke varianten leiden. 

23.03.18

Dijkdenkers formuleren advies aan bestuurders

Woensdag 21 maart kwamen de Dijkdenkers opnieuw bijeen om zich te buigen over de zes oplossingsrichtingen voor de Grebbedijk en de omgeving. Op 24 januari werden deze in Junushof aan een breed Wagenings publiek voorgelegd, en de toen gemaakte opmerkingen zijn in de afgelopen weken verwerkt in een nieuwe versie. De Dijkdenkers bogen zich nog eens over de kaarten, en formuleerden adviezen voor de stuurgroep Grebbedijk.

30.01.18

Veel belangstelling voor mogelijke oplossingsrichtingen Grebbedijk

De mogelijke oplossingsrichtingen voor het verstevigen van de Grebbedijk kunnen rekenen op veel belangstelling. Dat bleek opnieuw tijdens de informatieavond op 24 januari in de Junushoff in Wageningen waar alle betrokken konden reageren op mogelijke oplossingen voor de uitvoering van de dijkverbetering.

23.01.18

Dijkdenkersbijeenkomst 17 januari 2018

Op woensdag 17 januari hadden de Dijkdenkers een bijzonder goede bijeenkomst. De opkomst was hoog én er waren nieuwe Dijkdenkers aanwezig. Iets waar we ontzettend blij mee zijn! Tijdens deze avond dachten we inhoudelijk na over de concepten voor de mogelijke oplossingsrichtingen.

15.01.18

Informatieavond 24 januari: ontwikkelrichtingen

Waterschap Vallei en Veluwe houdt op 24 januari een informatiebijeenkomst voor iedereen die wil meedenken over de ontwikkelrichtingen voor de versterking van de Grebbedijk. De dijkversterking wordt door de gebiedspartijen gezamenlijk aangegrepen om breed te kijken naar kansen voor het gebied.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer