Advies Commissie milieueffectrapportage

Gebiedsontwikkeling Grebbedijk heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over het eerste deel van het milieueffectrapport. De onafhankelijke Commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten.  

Tussentijds rapport
In het rapport MER zijn de alternatieven voor het versterken van de dijk op een rij gezet en de milieugevolgen ervan. De Commissie m.e.r. geeft aan dat hiermee voldoende milieu-informatie beschikbaar is gekomen om een goed onderbouwde keuze te maken voor het voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Zij heeft in haar beoordeling ook de zienswijzen van de omgeving op het voorkeursalternatief meegewogen.

Aanbevelingen planuitwerking
De Commissie heeft aanbevelingen gegeven voor het vervolgrapport MER. Voor de dijkversterking geeft zij aan dat enkele gemaakte keuzes explicieter moeten worden vastgelegd. Daarnaast moet er gedetailleerder natuuronderzoek plaatsvinden in de volgende fase.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer