Bijeenkomst Dijkdenkers

Woensdag 25 september kwamen de dijkdenkers voor de laatste keer in de verkenningsfase bijeen. Het projectteam presenteerde het concept voorkeursalternatief zoals ze dat aan de bestuurders op 14 oktober voorlegt. Na verdere bestuurlijke consultatie wordt het concept voorkeursalternatief ter inzage gelegd begin 2020. In de bijeenkomst werd het concept voorkeursalternatief toegelicht en  er werd ingegaan op de eerste fase van het milieueffectrapport. Samen is van gedachten gewisseld over de betrokkenheid van de dijkdenkers tijdens de planuitwerkingsfase. Tussendoor werd er gereflecteerd op drieënhalf jaar samenwerken tussen de dijkdenkers en het projectteam. 

Reactie op voorkeursalternatief

In het voorkeursalternatief is voor de dijkoplossing gekozen voor een 'getrapte' kruin aan de buitendijkse zijde. Deze oplossing draagt bij aan het verminderen van de hoogteopgave en maakt recreatief gebruik van de dijk veiliger. Aan de binnendijks zijde verschilt de technische oplossing per deeltraject, waarbij er op meerdere locaties ook sprake is van 'maatwerk'. Niet alle ingebrachte gebiedsambities konden worden gehonoreerd. Natuurontwikkelingen krijgen een stevige impuls en t.b.v. openbare veiligheid en gezondheid wordt er aan de bestuurders voorgelegd om de kleine waterplas onderdeel te laten zijn van het concept voorkeursalternatief.  

De dijkdenkers gaven aan grotendeels tevreden te zijn over de dijkoplossing, over het niet realiseren van bepaalde gebiedsambities heerst teleurstelling. Ook zijn er nog zorgen over de verkeersafwikkeling bij de kruising Havenafweg-Nude-Pabstendam. Bij de voorgestelde dijkversterking bij het Hoornwerk richten de zorgen zich op het verdwijnen (en weer terug krijgen) van beschermde natuurwaarden. 

Reflectie op samenwerking

In de reflectie op de samenwerking en de participatie van de omgeving werd stil gestaan bij het verloop van die samenwerking. Het was een luxe dat er zoveel mensen bereid waren om mee te denken tijdens dijkdenkersbijeenkomsten en ontwerpsessies. Hij refereerde daarbij aan de vergelijking over gebiedsontwikkeling als biljarten op zee, zoals dijkgraaf Co Verdaas (Rivierenland) het tijdens zijn oratie benoemde. Het bleek wel ingewikkeld te zijn, partijen hebben niet dezelfde belangen maar toch kan het lukken om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Dat vraagt om het leren smeden van nieuwe coalities, aanleren van nieuwe competenties en bestaande kaders ter discussie durven te stellen of zelfs los te laten. 

Vervolg

De dijkdenkers gaven aan dat ze gedurende de planuitwerkingsfase graag door willen gaan met de bijeenkomsten. Wellicht meer in themagericht vorm: bijv. natuur, dijk, cultuurhistorie e.d. Het projectteam komt, samen met onafhankelijk voorzitter , met een voorstel hiertoe.

Het projectteam dankt de dijkdenkers voor hun inzet en ziet uit naar het vervolg. 


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer