Budget voor versterking Grebbedijk

Subsidie vanuit HWBP rond voor versterking Grebbedijk  

Woensdag 27 september - De versterking van de Grebbedijk bij Wageningen wordt definitief gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma: het programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Vandaag werd op de Grebbedijk de handtekening gezet voor een bedrag van ruim zes miljoen euro voor de verkenningsfase. 

Partners en omgeving
Naast de subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de investering van het waterschap zelf, wordt ook gekeken of het project door de verschillende gebiedspartners financieel gesteund kan worden. Klip-Martin, dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe: ‘Om het gebied de kansen van ontwikkeling te geven hebben we onze partners hard nodig. Zo creëren we gezamenlijk draagvlak voor de mooie ideeën die ontstaan tijdens bijvoorbeeld Dijkdenkersbijeenkomsten.’ De dijkversterking biedt kansen voor het aangrenzende en verder omliggende gebied. Om die reden trekt Waterschap Vallei en Veluwe samen op met de Gemeente Wageningen, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Zij kijken samen naar kansen voor natuur, recreatie, (cultuur-)historie, toerisme, duurzaamheid en verkeersveiligheid op en rondom de dijk.  

Opgave dijkversterking
Na een veiligheidsanalyse eerder dit jaar werd bekend dat de dijk versterkt moet worden om ook in de toekomst te kunnen blijven doen wat hij moet doen; het achterland beschermen tegen hoogwater in de Neder-Rijn. Er is bijna langs de gehele dijk piping geconstateerd: op deze plekken stroomt water onder de dijk door en voert zand van de dijk mee waardoor de dijk zwak wordt. Daarnaast is er een (beperkte) hoogteopgave langs de dijk. Tot slot moet de dijk stabieler worden gemaakt, om verschuiving van grond (talud) te voorkomen. Richard Jorissen, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “De Grebbedijk wordt een dijk 3.0: hij biedt bescherming tegen overstromingen, wordt goed ingepast in het landschap en aanvullende wensen vanuit de bewoners worden gecombineerd met de uitvoering van de dijkversterking. Hiermee is het een mooi voorbeeld van gebiedsgericht werken en een project waar ik bijzonder trots op ben.”  

Hoogste prioriteit om te versterken
De Grebbedijk staat met hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2017-2022 om te zorgen dat de dijk snel gaat voldoen aan de nieuw geldende veiligheidsnorm. Deze norm, van kracht vanuit het Rijk vanaf 2017, is onder andere gebaseerd op de kans op een overstroming door een dijkdoorbraak. Daarnaast gaat de nieuwe normering uit van maatwerk. Zo zijn bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid en de economische waarde van het achterland ook belangrijke factoren.  

De waarde van de Grebbedijk
De Grebbedijk wordt beheerd door Waterschap Vallei en Veluwe. De 5,4 kilometer lange dijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen water van de Neder-Rijn. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Dan staat het water in Veenendaal drie meter hoog en krijgen ook Amersfoort, Leusden en andere plaatsen in de Vallei te maken met ernstige wateroverlast. Directe economische schade bij een dijkdoorbraak is becijfert op 10 miljard euro. De totale schade is berekend op 27 miljard euro - rekening houdende met infrastructuur (zoals spoorlijnen, de A1, A12, A28 en A50) die Noord/Oost- en West- Nederland verbindt. Voor meer informatie over de Grebbedijk www.grebbedijk.com.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer