Dijkdenkers denken over effectenbeoordeling

20190522 Dijkdenkers over effectbeoordeling

Op woensdag 22 mei kwamen de Dijkdenkers van de Grebbedijk bij elkaar. Ingenieursbureau Lievense presenteerde de effectbeoordeling van de drie kansrijke alternatieven voor de dijkversterking. Deze kansrijke alternatieven bevatten ieder een verschillend dijkontwerp waardoor zij een verschillend effect hebben op thema's zoals milieu, verkeer, et cetera.

Vervolgens bespraken de Dijkdenkers in kleinere groepjes enkele openstaande onderwerpen. Eén van die onderwerpen betrof een mogelijke grindkoffer. Aan de binnenzijde van de dijk kan een drain aangebracht worden. Deze drain krijgt de vorm van een sloot afgedekt met grind - vandaar de ook wel gebruikte term 'grindkoffer'. Een grindkoffer zorgt voor een betere waterafvoer; wanneer piping optreedt of als het water over de dijk slaat vangt de grindkoffer dit op en voert het water af naar aanliggende sloten. Er wordt nog onderzocht of de grindkoffer met een groene deklaag uitgevoerd kan worden. De aanwezige Dijkdenkers waren terughoudend over deze oplossing en hadden de voorkeur voor een steunberm (zoals in kansrijk alternatief 1).

Daarnaast dachten de Dijkdenkers mee over de verkeersstromen op de toekomstige Grebbedijk. In de huidige situatie delen automobilisten, fietsers en voetgangers één weg. Er is veel draagvlak voor het splitsen van de kruin van de dijk om daarmee de verkeersstromen te scheiden. De Dijkdenkers stellen voor om in het landelijk gebied de auto en fietser op de bovenste kruin samen te laten gaan. De voetgangers krijgen een verbinding op de onderste kruin. In het stedelijk gebied kunnen mogelijk de wandelaars en 'langzame' fietsers op de bovenste kruin samen gaan, terwijl de 'snelle' fietser van de onderste kruin gebruik kan maken.

In het stedelijk gebied wordt de kruising Havenafweg en Grebbedijk als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Als het lukt om industrieverkeer van overig verkeer los te koppelen dan wordt de situatie aanzienlijk beter.

Ideeën over het Hoornwerk lopen nog uiteen. Een deel van de Dijkdenkers ziet een grote meerwaarde in het combineren van cultuurhistorische waarde met een oplossing voor de dijkversterking, door het Hoornwerk op oorspronkelijke hoogte terug te brengen. Anderen wijzen op het verloren gaan van specifieke natuurwaarden, indien dat gebeurt.

Het projectteam neemt de adviezen en ideeën van de Dijkdenkers mee naar de werkateliers en het voorkeursalternatief. De volledige effectbeoordeling van de dijkversterking wordt in de vorm van een Milieueffectrapport aan het einde van 2019 ter inzage geled, tegelijk met het voorkeursalternatief.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer