Inloop NRD op dinsdag 5 juni

2016 09 06 Vallei Wageningen Dijk 5

In de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) staat de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de gebiedsontwikkeling bij de Grebbedijk. Onder andere wordt er in beschreven welke onderzoeken er gaan plaatsvinden. Het  is de eerste fase in het proces dat leidt tot de Milieueffectrapportage (MER).

De NRD ligt van 3 mei tot met 13 juni 2018 ter inzage. Op dinsdag 5 juni tussen 16.00 uur en 19.30 uur zijn medewerkers van het project Grebbedijk beschikbaar  om vragen te beantwoorden en te helpen bij het schrijven van een inspraakreactie. Dat is op het adres Grebbedijk 57 (naast roeivereniging ARGO).

De Grebbedijk staat met hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om te zorgen dat de dijk in 2024 voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Samen met omwonenden, gebruikers en partners in het gebied wordt verkend of toekomstige veiligheidsmaatregelen kunnen samengaan met de verbetering van ruimtelijke kwaliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie, infrastructuur en economie. 

MER
In het MER worden de alternatieven beoordeeld op milieueffecten. In de NRD staat beschreven op welke milieueffecten de alternatieven worden beoordeeld en of deze beoordeling plaatsvindt door kwalitatief onderzoek (een oordeel van deskundigen) of dat kwantitatief (cijfermatig) onderzoek plaatsvindt. Het gaat om de effecten op ruimtelijke kwaliteit, bodem en water, natuur, leefomgeving, verkeer, wonen en werken en duurzaamheid.

Het project Grebbedijk is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland, provincie Utrecht, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe. Zie voor meer informatie de site van het project: www.grebbedijk.com. Hier is ook de NRD te vinden.

 


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer