Van besluitvorming VKA naar planuitwerking

Besluitvorming definitief VKA en start planuitwerking
De komende maanden stellen de besturen van de gemeente Rhenen, gemeente Wageningen, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe het definitieve VKA en de reactienota * vast. Eind maart stemden Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer al in onder enkele voorwaarden ten aanzien van de waterplas voor zwemrecreatie. Medio juli verwachten we een definitief vastgesteld VKA te hebben.

Indieners van zienswijzen ontvangen van provincie Gelderland een brief, waarin het proces rondom de besluitvorming beschreven staat. Hierin staat ook aangeven dat er nog besluitvorming plaats vindt over de reactienota en dat de indieners medio juli een definitieve reactie op hun zienswijze ontvangen.

Uitwerken ontwerp op detailniveau
Nadat de bestuurlijke besluitvorming afgerond is, start een periode die we de planuitwerking noemen. Dat houdt in dat we:

  • onderzoeken buiten in het veld gaan doen,
  • het ontwerp van de dijk (inclusief maatwerklocaties), natuuropgaven en gebiedsambities tot in meer detail uitwerken,
  • effectstudies uitvoeren en vastleggen in een milieueffectrapport Fase 2,
  • en de benodigde besluiten en vergunningen voorbereiden.

Wanneer de benodigde besluiten genomen zijn en vergunningen verleend zijn, start de realisatie van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer