Stand van zaken in voorbereiding naar het voorkeursalternatief

Na de presentatie van de zes mogelijke oplossingsrichtingen en drie kansrijke alternatieven werkte het projectteam van de Grebbedijk in de eerste helft van 2019 toe naar een concept voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief is de laatste stap ter voorbereiding op het dijkontwerp bevat zowel verschillende gebiedsopgaven en ambities als oplossingen voor de dijkversterkingsopgave.

De besturen van de zes gebiedspartners, te weten Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe, nemen in oktober 2019 een besluit over het concept VKA. Bij een positief besluit geven de besturen aan het VKA ter inzage te willen leggen. Een ieder die geïnteresseerd is kan op dat moment, gedurende een periode van tenminste zes weken, het voorkeursalternatief inzien en hierop reageren.

Ter voorbereiding op de besluitvorming namen de betrokken bestuurders op 10 juli jongstleden kennis van de stand van zaken van het project. De bestuurders bleken enthousiast over het dijkontwerp met een zogeheten ‘getrapte kruin’, een dijk die niet één, maar twee niveaus bevat en daarmee een stevigere waterkering is. In het bijzonder waardeerden zij dat hiermee niet alleen de waterveiligheid, maar ook de recreatieve beleving en de verkeersveiligheid een impuls krijgen; bij een ontwerp met twee kruinen is het mogelijk om verkeersstromen van elkaar te scheiden.

De bestuurders spraken ook af om een verdere verkenning te voeren naar de mogelijkheden om het Hoornwerk – bij Rhenen – als onderdeel van de waterveiligheidsopgave te benutten.

Vragen over gebiedsambities

Naast de dijkversterkingsopgave hebben ook overige gebiedsopgaven en ambities een plek in het voorkeursalternatief. De bestuurders hadden veel waardering voor de vele natuuropgaven en ambities in het VKA. Hierbij gaven zij aan ook een verdere verkenning te voeren naar het toevoegen van een kleine waterplas in de Driehoek. Deze waterplas moet meerdere doelen dienen; veiliger zwemwater, een gezond leefklimaat voor de inwoners van Wageningen, natuurontwikkeling én de kans om de dijkversterking met gebiedseigen grond te voorzien. Ook is het mogelijk de waterplas als klimaatadaptatiemaatregel in te zetten.

Als uitkomst van het bestuurlijk overleg worden de mogelijkheden om een brede ecologische verbindingszone tussen de Plasserwaard en de Driehoek te voorzien onderzocht.

Milieueffectrapportage bijna klaar

Gelijktijdig met het concept voorkeursalternatief ligt ook het concept milieueffectrapportage tegen het einde van 2019 ter inzage. Dit rapport, die zowel de dijkversterkingsopgave als gebiedsopgaven en ambities beslaat, is nagenoeg gereed. Dit geldt ook voor rapporten, onderzoeken en andere producten die ten grondslag aan het milieueffectrapport liggen.

Dijkdenkers in september

Voordat het concept VKA naar het bestuurlijk overleg gaat, komen de Dijkdenkers in september nog bijeen. Zij nemen zowel het VKA als de hoofdlijnen van het milieueffectrapport door. De Dijkdenkers ontvangen hiervoor een nadere uitnodiging.

Informatiemomenten

Na bestuurlijke vaststelling organiseert het projectteam van de Grebbedijk verschillende informatiemomenten om een ieder op de hoogte te stellen van het concept VKA en het milieueffectrapport. Hier is uiteraard gelegenheid voor vragen en opmerkingen.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer