Voortgang Grebbedijk

DJI 0021 met logo

De afgelopen weken was én de komende tijd is het projectteam van de Grebbedijk volop in beweging. Vooral de verdiepingsslag van de drie kansrijke alternatieven en voorbereidingen vergen nu optimalisatie.

Tijdens de informatiebijeenkomst van 26 september 2018 presenteerde het projectteam de drie kansrijke alternatieven in concept-versie. Deze bijeenkomst leverde veel waardevolle inzichten op. Hierbij bleek vooral dat er voor de dijk in het stedelijke gebied bij Wageningen andere belangen en ambities gelden dan voor de dijk in het landelijk gebied. Ook werden de zorgen over een mogelijke dijkverhoging duidelijker en was er grote bereidheid om met het projectteam na te denken over oplossingen. Het projectteam organiseert daarom sindsdien aparte bijeenkomsten voor deze groepen om ook hier de ambities en wensen zo goed mogelijk te vangen.

Notitie Reikwijdte en detailniveau

Van 3 mei tot en met 13 juni 2018 heeft de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk ter inzage gelegen. De publicatie van de NRD vormde de start van de procedure voor het doorlopen van de milieueffectrapportage (m.e.r.*). De NRD beschrijft de wijze waarop in de m.e.r. de milieueffecten van de gebiedsontwikkeling in beeld worden gebracht. In totaal zijn twaalf zienswijzen ingediend op de NRD. Alle ingediende zienswijzen zijn door het projectteam samengevat en voorzien van een antwoord in een reactienota, ook wel nota van beantwoording genoemd. De zienswijzen geven een beeld van de zorgen en verwachtingen die rondom het project leven. Het projectteam bedankt de indieners voor de moeite die ze hebben genomen om een zienswijze in te dienen. De voorlopige NRD staat op www.grebbedijk.com. Hier publiceert het projectteam in januari 2019 ook de definitieve reactienota en de definitieve NRD.

*Een milieueffectenrapportage (afkorting m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld, voordat daarover een besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een milieueffectrapport (MER).

Trechteren naar één voorkeursalternatief

Tot aan de zomer van 2019 werkt het projectteam de drie kansrijke alternatieven uit tot één voorkeursalternatief (VKA). De drie kansrijke alternatieven worden verder uitgewerkt via verschillende ontwerpsessies met de betrokkenen. Een habitatanalyse en quick scan moeten uitwijzen of – en hoe – natuurdoelstellingen samen kunnen gaan met recreatie. In ‘de driehoek’ bij de Bovenste Polder wordt onderzocht of natuurdoelstellingen samen gaan met een waterplas. In de Plasserwaard wordt onderzocht of natuurdoelstellingen samen gaan met seizoensgebonden recreatief medegebruik. Vervolgens worden, per alternatief, de effecten op het milieu bepaald; deze effecten, samen met een effectbeoordeling, legt het projectteam vast in een Milieueffectrapport (MER). Op basis hiervan stelt het team uiteindelijk één voorkeursalternatief op.

Nader onderzoek

Naast het trechteringsproces naar één voorkeursalternatief werkt het projectteam meerdere onderzoekssporen uit. Eén spoor bevat een aantal innovaties die voor de Grebbedijk relevant kúnnen zijn. Binnen dit spoor onderzoekt het projectteam bijvoorbeeld welke nieuwe methoden en rekenmodellen toegepast kunnen worden. Het doel van de innovaties is om de hele dijkversterkingsopgave beter, realistischer en efficiënter te maken; daarmee gaat het projectteam zorgvuldig om met algemene middelen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de toekomstige veiligheid van de Grebbedijk niet in het geding komt, maar zelfs wordt versterkt. Het projectteam publiceert binnenkort meer informatie over de innovaties op www.grebbedijk.com.

Binnen de opgave is ook een aantal duurzaamheidsdoelen opgesteld. Om deze doelen nader uit te werken werkt het projectteam aan verdiepende onderzoeken. De mogelijkheid om zonnepanelen of kleine windturbines te plaatsen en te gaan werken met warmte-koude opslag met oppervlaktewater, bijvoorbeeld. Of bij de dijkversterking gebruik maken van grond uit de uiterwaarden. Het onderzoek moet uitwijzen welke duurzaamheidsdoelen haalbaar zijn en of deze passen binnen de drie kansrijke alternatieven.

Meer informatie

Via de informatiebijeenkomsten stelt het projectteam u graag op de hoogte en kunt u uw mening geven over verschillende onderwerpen. Daarnaast komen de Dijkdenkers ook in 2019 weer bij elkaar waar u van harte welkom bent. Hoogstwaarschijnlijk begin 2019 en nogmaals vóór de zomer van 2019. U kunt het projectteam natuurlijk ook rechtstreeks bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer