Innovaties

De waterveiligheidsopgave bij de Grebbedijk staat centraal; de dijk móet versterkt worden om ook in de toekomst de Gelderse Vallei te blijven beschermen tegen het water. Doordat de Grebbedijk zo belangrijk is krijgt ze landelijk een hoge prioriteit. Tegelijkertijd zoekt het projectteam naar mogelijkheden om de dijkversterking slimmer, efficiënter en duurzamer aan te pakken; het team voert onderzoek naar innovaties. Hiermee werken projectteam en partners zo efficiënt mogelijk aan de versterking van de Grebbedijk.

Ruimte voor innovaties

Ruimte voor innovaties

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een programma van de Rijksoverheid en waterschappen. Binnen het HWBP staat de Grebbedijk met hoge prioriteit op de lijst, niet omdat de dijk onveilig is, maar vooral omdat de Grebbedijk een belangrijk en waardevol gebied beschermt. Het projectteam heeft de ambitie de versterking van de dijk zo goed mogelijk in de omgeving in te bedden. Daardoor is er ruimte om verder onderzoek te doen naar innovaties en bestaande innovaties toe te passen. Het doel is om de dijkversterkingsopgave zo efficiënt mogelijk te maken.

Nieuwe kennis

Nieuwe kennis

Kennisontwikkeling gaat snel. Toen de verkenningsfase van de Grebbedijk van start ging was er landelijk nog niet genoeg kennis over een aantal innovaties. Inmiddels is een deel van die kennis beschikbaar voor en toepasbaar op de Grebbedijk. Tegelijkertijd biedt de versterking van de Grebbedijk mogelijkheden om nieuwe bevindingen te testen en nader te onderzoeken. De Grebbedijk draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van kennis, ook voor andere dijkversterkingsprojecten in Nederland.

Grebbedijk technische innovaties - Vlog #3 Duurzaamheid

Grebbedijk technische innovaties - Vlog #2 ISAC Piping

Grebbedijk technische innovaties - Vlog #1

Innovaties

 • Reststerkte onderlaag

  Een dijk bestaat uit meerdere lagen. Huidige berekeningen nemen alleen de sterkte van de bekleding (de bovenste laag) mee.
 • Piping

  Bij piping stroomt water door de zandlaag onder een dijk naar het achterland. Hierdoor kan een watergeul onder de dijk ontstaan.
 • Opbarstzone

  De sterkte van de opbarstzone achter de dijk heeft invloed op de stabiliteit van de dijk.
 • Langsstroming

  De wind heeft invloed op de hoogte van de golven, maar is vaak nog geen factor in de rekenmodellen.
 • Kruinhoogte

  De hoogte van de dijk is afhankelijk van de sterkte van het binnentalud. Hoe sterker dit talud, hoe lager de dijk kan zijn.
 • Gebieds-eigen grond

  De Grebbedijk combineert de dijkversterkingsopgave met gebiedsambities. Bij het realiseren van gebiedsambities kan grond vrijkomen die voor de dijkversterking gebruikt kan worden.
 • Duurzaamheid

  Het projectteam van de Grebbedijk onderzoekt hoe de dijkversterking kan aansluiten bij landelijke ambities op het gebied van duurzaamheid.

Nieuwsberichten

 • Team Grebbedijk op Dijkwerkersdag

  Op donderdag 11 april was het projectteam van de Grebbedijk aanwezig op de Dijkwerkersdag. De Dijkwerkers is een platform van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), opgezet om kennis en kunde op het gebied van dijken en dijkversterking te delen. Rijkswaterstaat en alle waterschappen zijn hieraan verbonden. De Dijkwerkersdag stond in het teken van zoeken naar nieuwe inspiratie, inzichten, verbindingen en innovaties.

 • Drie kansrijke alternatieven krijgen vorm

  Het projectteam van de Grebbedijk neemt de volgende stap in het proces; de drie kansrijke alternatieven zijn in concept-vorm bekend. De dijkversterkingsopgave en zoektocht naar ruimte voor andere ambities krijgen zo steeds meer vorm.

 • Inloop NRD op dinsdag 5 juni

  In de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) staat de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een besluit over de gebiedsontwikkeling bij de Grebbedijk. Onder andere wordt er in beschreven welke onderzoeken er gaan plaatsvinden. Het  is de eerste fase in het proces dat leidt tot de Milieueffectrapportage (MER).De NRD ligt van 3 mei tot met 13 juni 2018 ter inzage. Op dinsdag 5 juni tussen 16.00 uur en 19.30 uur zijn medewerkers van het project Grebbedijk beschikbaar  om vragen te beantwoorden en te helpen bij het schrijven van een inspraakreactie. Dat is op het adres Grebbedijk 57 (naast roeivereniging ARGO).

 • Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk

  De waterschappen in Nederland werken aan de dijken van de toekomst. De Grebbedijk en de wijze waarop de omgeving en de Dijkdenkers een rol spelen bij de plannen, wordt gebruikt als voorbeeld.Bovendien prachtige beelden van de dijk vanuit lucht.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer